Organizační řád

Obecná ustanovení

Na základě ustanovení § 305 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce v platném znění vydávám jako statutární orgán školy tento vnitřní předpis. Tento organizační řád stanoví organizační strukturu organizace, zásady řízení, kompetence a z toho vyplývajících práva, povinnosti a odpovědnost zaměstnanců organizace, specifikuje základní úkoly, které jsou pro zařízení stanoveny ve zřizovací listině, stanoví řídicí vazby v zařízení formou organizačního schématu, stanoví vzájemné vztahy podřízenosti a nadřízenosti a stanovuje systém organizace řízení, tj. řídících úrovní, poradních orgánů a podíl zaměstnanců na řízení.

Postavení organizace 

 • Gymnázium bylo založeno MŠMT r. 1993 z iniciativy pedagogické fakulty UK a MČ Praha 20. Jako příspěvková organizace bylo zřízeno listinou ze dne 1. 1. 2001. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.40/37 ze dne 19. 6. 2014 nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2014.
 • Organizace je samostatným právním subjektem. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z nich vyplývající. Při plnění svých úkolů se řídí obecně závaznými právními předpisy, účelem vyplývajícím ze zřizovací listiny. Sídlo organizace je Praha 9, Chodovická 2250/36. Od školního roku 2008/2009 je otevřeno detašované pracoviště organizace se sídlem Praha 9, Vybíralova 964/8.
 • Škola je vedena v rejstříku škol MŠMT vedena pod resortním identifikátorem 108001288. Identifikační číslo organizace je 49371185, REDIZO – 600006166.
 • Financování běžné činnosti zařízení je zajištěno zdroji z veřejných rozpočtů a příspěvkem zřizovatele. Finanční vztahy mezi zřizovatelem a organizací jsou určeny zákonem stanovenými ukazateli.
 • Organizace je plátcem daně z příjmů fyzických osob, není plátcem DPH.
 • Organizace nabývá do svého vlastnictví pouze majetek potřebný k výkonu činnosti, pro kterou byla zřízena a takto nabývá majetek pro svého zřizovatele.

Předmět činnosti

 • Základním předmětem činnosti dle zřizovací listiny, je poskytování výchovy a vzdělávání.
 • Škola uskutečňuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění v oboru vzdělávání 79-41-K/81 Gymnázium.

Organizační členění  

 • Statutárním orgánem organizace je ředitel, jmenovaný do funkce zřizovatelem na základě výsledků konkurzního řízení.
 • Organizace se člení na nižší a vyšší stupeň osmiletého studia. Je lokalizována na dvou pracovištích.
 • Vedoucí pracovišť určuje ředitel školy. Jsou oprávněni jednat jménem organizace v rozsahu stanoveném ředitelem v náplni práce.

Řízení školy

 • V organizaci je dodržována zásada jediného odpovědného vedoucího (pracoviště, organizace), každý vedoucí zaměstnanec může řídit a kontrolovat podřízené zaměstnance, vydávat pokyny a příkazy, důsledně vyžadovat jejich plnění a odpovídajícím způsobem postihovat případné nesplnění zadaných úkolů. Personální řízení a odměňování je v kompetenci ředitele organizace.
 • Ředitel jedná ve všech záležitostech jménem školy, pokud nepřenesl svoji pravomoc na jiné pracovníky v jejich pracovních náplních. Rozhoduje o nakládání s majetkem a ostatními prostředky organizace. Schvaluje všechny dokumenty, které tvoří výstupy ze školy. Určuje organizační strukturu školy a personální zajištění činnosti. Koordinace pracovníků se uskutečňuje zejména prostřednictvím porad vedení školy, jednání pedagogické rady, provozních porad a předmětových komisí.
 • Řízení ředitel zajišťuje především prostřednictvím směrnic, vnitřních předpisů a pokynů, které vydává písemně, a ústních příkazů. V organizaci jsou tyto a další předpisy a dokumenty zveřejňovány ve sborovně a elektronicky na disku „I“. Všichni pracovníci jsou povinni tato místa pravidelně sledovat, se zveřejněnými materiály se seznamovat a seznámení potvrdit vlastnoručním podpisem na přiložené prezenční listině.
 • Ředitel organizace pověřuje další pracovníky školy, aby činili vymezené právní úkony jménem školy, jmenuje a odvolává další vedoucí pracovníky (statutárního zástupce ředitele a zástupce ředitele). Během nepřítomnosti vedoucího zaměstnance jej na pracovišti zastupuje pověřený pracovník, kterého určí vedoucí zaměstnanec se souhlasem svého nadřízeného.
 • Vedoucí pracovníci jsou oprávněni řídit a kontrolovat práci podřízených zaměstnanců na obou pracovištích. Jednají v rozsahu oprávnění stanovených v pracovní náplni. Dodržují ustanovení všech platných právních a organizačních předpisů, zajišťují včasné a hospodárné plnění úkolů podřízenými pracovníky, kontrolují provedení prací, vytvářejí fyzicky i psychicky příznivé pracovní prostředí. Vedoucí pracovníci odpovídají za organizaci písemné agendy a předpisu o oběhu účetních dokladů, za věcnou a obsahovou správnost všech písemných materiálů předkládaných útvarem, za vyřizování stížností, oznámení a podnětů, v případě závažných rozhodnutí kontaktují ředitele školy.

Pracovní pozice v organizaci

 1. Ředitel
 2. Statutární zástupce ředitele
 3. Zástupce ředitele
 4. Učitel
 5. Ekonom
 6. Hospodářka
 7. Knihovnice
 8. Údržbáři
 9. Vrátný
 10. Uklízečka

Specializační funkce:

 1. Výchovný poradce
 2. Metodik prevence
 3. Koordinátor ICT
 4. Třídní učitel

Popis všech činností je vymezen v pracovních náplních, které jsou součástí osobních materiálů zaměstnanců. Organizační struktura je graficky znázorněna v příloze.

Porada vedení

Porada vedení je základním poradním orgánem ředitele, koná se pravidelně jednou týdně. O jednání se vyhotovuje zápis, kde jsou uvedeny úkoly, stav jejich řešení a termíny dokončení, kdo je za řešení příslušného úkolu zodpovědný.

Pedagogická rada

Pedagogickou radu zřizuje ředitel jako svůj poradní orgán, členy jsou všichni pedagogové. Pedagogické rady se konají jako hodnotící porady za každé čtvrtletí školního roku, dále se koná pedagogická rada jako příprava školního roku a pedagogická rada hodnotící celý školní rok. Podle potřeby se pedagogické rady konají i mimořádně.  O jednání se vyhotovuje zápis, se kterým se prokazatelně seznamují všichni zaměstnanci.

Provozní porada

Provozní porady jsou věnovány otázkám organizačním a provozním, jsou určeny pro pedagogické i provozní zaměstnance. Konají se podle potřeby.

Porada předmětových komisí

Porady se konají podle ročního plánu práce, minimálně při přípravě školního roku a vyhodnocování každého klasifikačního období.

Organizační řád KE STAŽENÍ (ve formátu DOC)

organizační struktura_pavouk