Školní řád

Gymnázium je školou všeobecného zaměření. Cílem gymnaziálního vzdělání je, vedle přípravy žáků na vysokoškolské studium, pěstovat v nich zároveň psychickou i fyzickou odolnost, rozvíjet intelektuální schopnosti a upevňovat pozitivní morální hodnoty získané v rodině, to vše ve vstřícné a kolegiální atmosféře.

I. Práva žáka a zákonného zástupce

Žák má práva:

 1. všechna, která jsou zaručena ústavou, zákony České republiky a mezinárodními úmluvami,
 2. volit a být volen do školské rady, je-li zletilý,
 3. zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 4. na nejnovější poznatky a informace, podané srozumitelně,  přiměřeně věku a stupni poznání,
 5. na ochranu soukromí a osobnosti (vyučující nesmí zveřejňovat informace ze žákova soukromí, nesmí ho zesměšňovat a ponižovat),
 6. na výběr volitelných předmětů, o jejichž zařazení rozhoduje ředitel gymnázia na základě technicko ekonomických možností školy (přestupování v průběhu školního roku je nepřípustné, přestup je možný po vykonání rozdílové zkoušky dokládající osvojení látky daného předmětu, přičemž počet žáků ve skupině nesmí klesnout pod vyhláškou stanovený limit),
 7. na účast v předmětových soutěžích, olympiádách, sportovních soutěžích a středoškolské odborné činnosti,
 8. na účast v akcích, pořádaných školou (zájezdy, kurzy, besedy,  apod.),
 9. na využívání školní studovny, jejího zařízení, půjčování knih a bezplatné užívání internetu při zachování pravidel určených vnitřními předpisy,
 10. na využití školního zařízení po vyučování v rámci činnosti oddělení Školního klubu gymnázia,
 11. na informace o průběhu a výsledcích svého vzdělávání,
 12. na projednání jakékoliv záležitosti s ředitelem gymnázia i pedagogy, každá žádost, dotaz nebo stížnost musí být řešeny na předem dohodnuté schůzce,
 13. na konzultace u všech vyučujících v předem dohodnutém termínu a čase v rámci jejich pracovní doby,
 14. na informace a pomoc výchovného poradce, školního metodika prevence při kázeňských a prospěchových problémech, tvorbě individuálního studijního plánu, volbě pomaturitního studia a v dalších studijních záležitostech,
 15. na účinnou pomoc v případě, že je obětí šikany, xenofobie, rasismu, sexuálního obtěžování nebo jiných projevů nezákonného jednání,
 16. na přestávky mezi vyučovacími hodinami v plném časovém rozsahu,
 17. na bezplatné zapůjčení učebnic na nižším stupni gymnázia (1. – 4. ročník, dále jen G1) – nárok ze zákona, na vyšším stupni gymnázia (5. – 8. ročník, dále jen G2) mohou o bezplatné zapůjčení učebnic požádat sociálně potřební žáci (limit je 10% z počtu žáků G2).

Zákonný zástupce nezletilého žáka má práva:

 1. na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte,
 2. volit a být volen do školské rady,
 3. vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jeho dítěte,
 4. na informace a poradenskou pomoc školy v záležitostech týkajících se vzdělávání.

Zákonný zástupce zletilého žáka má právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte.

II. Povinnosti žáka

Žáci jsou povinni dodržovat Ústavu a zákony ČR, resortní vyhlášky, ustanovení pedagogických rad. Řídí se školským zákonem a školním řádem gymnázia, pokyny vedení školy, pedagogického sboru a dalších zaměstnanců školy.

Na akcích mimo školu platí školní řád v plném rozsahu, pokud vedoucí akce nestanoví jinak, dále bezpečnostní a organizační předpisy dané akce, pokyny vedoucího akce a dalšího dohledu, popř. vedoucího pracovníka daného zařízení.

A. Den na gymnáziu

 1. Obě budovy školy jsou v pracovní dny zpřístupněny od 6.45. Žáci bezodkladně opouštějí budovu po skončení výuky dle denního rozvrhu, popř. po skončení činnosti oddělení Školního klubu, která navštěvují. O prázdninách je škola otevřena dle předem zveřejněného rozpisu.
 2. Aby se žáci mohli řádně zkoncentrovat a připravit na vyučování, jsou povinni být v budově školy vždy minimálně 5 minut před začátkem jejich první vyučovací hodiny, ve třídě na svém místě se zvoněním, signalizujícím začátek vyučovací hodiny.
 3. Z hygienických a estetických důvodů přicházejí žáci do školy upraveni (čistý nepoškozený oděv, přiměřený tepelným podmínkám v budově, bez potisků propagujících smrt, rasismus, násilí, vulgárnost apod.). Svršky a obuv odkládají ve vstupním prostoru do šatní skříňky/šatny a přezouvají se do domácí nebo prodyšné plátěné obuvi. Ve skříňce/šatně udržují maximální pořádek, znečistěné a zpocené součásti oděvu odnášejí domů k vyprání. Místo na skříňkách není odkládacím prostorem.
 4. Žáci zdraví všechny zaměstnance školy v prostorách školy i na veřejnosti. Při příchodu vyučujícího do třídy na začátku vyučovací hodiny žáci pozdraví tím, že se postaví, v průběhu vyučování případného příchozího zaměstnance pozdraví slovně.
 5. Žáci se k zaměstnancům školy chovají zdvořile a s přiměřenou úctou, jsou povinni respektovat autoritu a rozhodnutí vyučujícího, v rámci vyučování ani o přestávkách nesmějí vyvíjet spontánní či organizovanou aktivitu s cílem vyučujícího zesměšnit, ponížit či narušit integritu jeho osobnosti.
 6. Všichni žáci gymnázia se k sobě chovají přátelsky, korektně a tolerantně. Nesmějí vůči sobě projevovat slovní ani fyzickou agresivitu, hrubost a jiné podoby nesnášenlivosti.
 7. Přesáhne-li vzájemná náklonnost mezi žáky rámec přátelství, musí se s ohledem na školní prostředí a přítomnost mladších spolužáků chovat zdrženlivě a vyvarovat se jakýchkoli intimních projevů.
 8. Žáci jsou povinni se na vyučování, včetně suplovaných hodin, řádně připravovat, plnit domácí úkoly a zadané samostudium v rozsahu stanoveném vyučujícími, před začátkem každé vyučovací hodiny si připravit všechny pomůcky. V případě nesplnění úkolu je nutná omluva.
 9. Žáci nesmějí v rámci efektivity výuky svými aktivitami záměrně narušovat výuku. Mobilní telefon musejí mít v průběhu výuky vypnutý, při výuce ho smějí využívat jen na pokyn vyučujícího.
 10. Při zpracování písemných úkolů (seminárních prací, referátů, gladiátorských her atd.) mohou žáci využívat veřejně dostupné zdroje informací. Pro minimalizování chyb a zamezení uvádění nepravdivých údajů doporučujeme preferovat zejména odborné publikace. Obsah práce však musí být vždy pouze dílem žáka. Žáci jsou povinni uvést prameny, z nichž čerpali, včetně odkazů na internetové stránky. Neuvedení bibliografických údajů o použitých zdrojích bude považováno za opisování.
 11. Za písemnou práci, ve které žák opisoval, nesmí dostat nedostatečnou, ale bude mu uděleno výchovné opatření (prohřešek v této oblasti nesmí být trestán v rámci prospěchu, ale v rámci výchovných opatření).
 12. Žáci plní služby stanovené třídním učitelem (péče o třídní knihu, o květiny, o čistotu tabule a učebny, zajištění dostatku křídy, přinášení pomůcek pro výuku a nejdéle 5 minut po začátku hodiny upozorní člena vedení školy na případnou nepřítomnost vyučujícího). Třídní učitel vybírá vždy po jednom žákovi ze skupiny S1 a S2). Při neplnění povinností služby může být žákům udělen kázeňský postih.
 13. Z hygienických a estetických důvodů jsou žáci povinni na začátku a na konci každé vyučovací hodiny uklidit své místo a jeho okolí. Vyučující je povinen pořádek ve třídě zkontrolovat.
 14. Ve volných hodinách a o přestávkách smějí žáci dle stanovených pravidel (nenarušování výuky v okolních učebnách) využívat studovnu a relaxační prostory (Horní Počernice – pavilon A a přízemí pavilonu B; Černý Most – Artuš, 2. patro).
 15. V jídelně, která nepatří mezi zařízení gymnázia, se žáci řídí vnitřním provozním řádem jídelny, pokyny vyučujících gymnázia i základní školy, kteří zde konají dohled, a pracovníků jídelny.

B. Zdraví a bezpečí

Gymnázium vytváří podmínky pro zdravý vývoj žáků a předcházení sociálně patologických jevů vlastním programem prevence, aktivitami Školního klubu a výchovným působením ve vyučování i mimo ně.

 1. Na začátku školního roku třídní učitel prokazatelně seznámí všechny žáky své třídy s pravidly školního řádu a vyučující některých předmětů (biologie, chemie, fyziky, informatiky, výtvarné a tělesné výchovy) s pravidly bezpečnosti práce ve svém předmětu a řádem odborné učebny. Poučení budou zapsána v třídní knize. Žáci jsou povinni se bez výjimky a důsledně těmito pravidly řídit.
 2. Žáci nesmí nosit do školy návykové látky, tiskopisy ohrožující jejich mravní vývoj (propagující násilí, fašismus, rasismus, pornografii, apod.), dále nebezpečné látky a nevhodné předměty, které nejsou nutné k vyučování. Je přísně zakázáno do školy nosit jakékoliv zbraně nebo předměty, které by jako zbraně mohly být použity (boxery, nože, basebalové pálky, pepřové spreje, apod.)
 3. Žáci nesmějí ve škole používat jakoukoli audiovizuální techniku k nahrávání spolužáků a učitelů, aniž by předem získali jejich souhlas. Toto opatření má předejít zneužívání podobných aktivit k šikaně. Jeho nerespektování bude považováno za vážný kázeňský přestupek.
 4. V zájmu bezpečnosti jsou žáci povinni se o přestávkách chovat a pohybovat tak, aby neohrozili sebe, spolužáky ani materiální vybavení škol, nesmějí otevírat okna dokořán a zavírat je tlakem ruky na sklo. Za bezpečnost o přestávkách a volných hodinách zodpovídají předem určené dohledy.
 5. Bez souhlasu vyučujícího nesmějí žáci manipulovat s pomůckami, chemikáliemi a zařízeními na elektrický proud (viz řády odborných učeben), dále manipulovat s hasicími přístroji, hydrantem, silnoproudými jističi.
 6. Z důvodu ochrany zdraví platí pro žáky i zaměstnance gymnázia v prostorách školy i na mimoškolních akcích přísný zákaz kouření (toto opatření se vztahuje i na elektronické cigarety), dále přísný zákaz požívání alkoholických nápojů, zneužívání toxických a návykových látek (v případě podezření na porušení tohoto zákazu je žák povinen podrobit se testu) a zákaz jakýchkoliv sexuálních aktivit.
 7. Pokud se u žáka projeví nepředvídatelné zdravotní problémy, je uvolněn z výuky a je pod neustálým dohledem pracovníka školy až do příchodu zákonného zástupce, který je neprodleně vyzván, aby si ho ve škole vyzvedl. V akutních případech zajistí pracovník školy první pomoc, popř. přivolání záchranné služby. Totéž platí i pro případ úrazu. Vždy platí povinnost bezodkladně informovat vedení školy.
 8. Žáci i vyučující jsou povinni bezprostředně informovat vedení gymnázia o projevech šikany a násilí.
 9. Žáci se v rámci výuky mohou mezi pracovišti přesunovat pouze s pedagogickým doprovodem, a to pěšky, nebo prostřednictvím MHD (přesuny žáků v automobilech, na motocyklech a jízdních kolech jsou z bezpečnostních důvodů zakázány).
 10. Škola je zodpovědná za zdraví a bezpečnost žáků po dobu trvání stanoveného rozvrhu hodin. Vyučování lze krátit pouze z provozních důvodů a zákonní zástupci musí být o změně informováni.
 11. Zamezení přístupu neoprávněných osob do obou budov školy je řešeno elektronickým systémem. Všichni žáci jsou povinni mít vstupní čip/čipovou kartu a nesmějí vpouštět cizí osoby do prostor gymnázia.

C. Mimoškolní akce

Na všech mimoškolních akcích platí pravidla školního řádu a pravidla akce.

 1. Akce je vždy oznámena žákům a zákonným zástupcům nejméně dva dny předem.
 2. Žáci G1 mají místo srazu i rozchodu na konečné stanici metra Černý Most, pokud je to výhodnější, pak u školy. Žáci G2 mají místo srazu i rozchodu zpravidla přímo na místě konání akce.
 3. Údaje o místě a času počátku i ukončení akce musejí být zapsány  v třídní knize a sděleny zákonným zástupcům prostřednictvím elektronické aplikace Bakaláři. V třídní knize bude zapsáno také poučení o bezpečném chování na mimoškolní akci.
 4. Jeden vyučující vykonává dohled nad maximálně 25 žáky, na místě srazu je přítomen nejméně 15 minut před dobou shromáždění.
 5. Žáci uposlechnou příkazů všech osob konajících dohled, i když nejde o zaměstnance školy.
 6. Další zvláštní akce školy, jako školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a jazykové kurzy a výjezdy do zahraničí, upravují samostatné předpisy.
 7. Žák musí respektovat pravidla režimu dne. Jejich porušení bude zpravidla řešeno okamžitým vyloučením z akce. Zákonní zástupci jsou povinni v takovém případě zajistit návrat žáka z akce vlastními prostředky.

D. Omlouvání absence

 1. Žáci jsou povinni chodit do školy řádně, včas a účastnit se výuky i všech akcí pořádaných školou, pokud jsou označeny jako povinné.
 2. Žáci jsou povinni oznámit třídnímu učiteli všechny skutečnosti, které by mohly vážným způsobem ovlivnit jejich prospěch (třídní učitel informuje v závažných případech ostatní vyučující).
 3. Zákonní zástupci jsou povinni dle § 22, odst. 3 školského zákona:

a) zajistit řádnou docházku žáka do školy,
b) osobně se zúčastnit na výzvu ředitele školy projednání závažných skutečností, týkajících se vzdělávání jejich dítěte a jeho chování,
c) informovat školu o nemoci svého dítěte a jiných závažných skutečnostech, které mohou ovlivnit průběh vzdělávání,
d) dokládat důvody nepřítomnosti v souladu se školním řádem.

 1. Je-li žák nemocný, jsou zákonní zástupci povinni o tom informovat školu písemně (prostřednictvím elektronické aplikace Bakaláři) nebo telefonicky do 3 kalendářních dnů.
 2. Absenci nepřesahující 3 pracovní dny považujeme za omluvenou, pokud ji písemně omluví zákonný zástupce v indexu. Každá absence se píše na zvláštní řádek.
 3. Absence přesahující 3 pracovní dny bude omluvena pouze na základě lékařského potvrzení.
 4. Všechny neakutní návštěvy lékaře musejí být v rámci možností objednány na dobu mimo vyučování.
 5. Zletilý žák může volit ze dvou způsobů omlouvání absence:

a) řídí se pravidly omlouvání pro nezletilé,
b) každou absenci musí doložit omluvenkou od lékaře, případně jiným oficiálním dokladem.

 1. Ve výjimečných a odůvodněných případech může ředitel gymnázia nařídit u žáka omlouvání pouze na základě lékařského potvrzení.
 2. Jakmile se žák po nemoci či jiné absenci vrátí do školy, je povinen do 3 pracovních dnů předložit písemnou omluvu v indexu, jinak je jeho absence považována za neomluvenou.
 3. V případě plánované 1– 3 denní nepřítomnosti uvolňuje žáka třídní učitel.
 4. O uvolnění z předmětu Tělesná výchova rozhoduje ředitel školy na základě lékařského potvrzení.
 5. O uvolnění z vyučování delším než 3 pracovní dny rozhoduje na základě písemné žádosti zákonných zástupců ředitel gymnázia, vždy platí povinnost žáka doplnit si látku. Žák nesmí své absence zneužívat k omlouvání neznalosti učiva. V měsících září, leden a červen budou žáci uvolňováni zcela výjimečně, neboť se jedná o termíny rozjezdu studia nebo pololetních srovnávacích prací.
 6. Přesáhne-li absence žáka 3 týdny, informuje třídní učitel neprodleně ředitele. Na následné schůzce s rodiči bude řešena další forma studia nemocného žáka.
 7. Pro případy, kdy se žák systematicky vyhýbá určitému předmětu nebo hodinám, v nichž se ověřují znalosti, si každý vyučující stanoví ve svém předmětu míru omluvené absence, při jejímž dosažení již žák nemusí být hodnocen v řádném termínu. Žák pak z daného předmětu vykoná doplňkovou zkoušku.
 8.  V případě, že absence žáka v jednom klasifikačním období přesáhne 140 hodin (tj. cca 25% z celkového počtu hodin), bude žák na základě návrhu jednotlivých vyučujících předmětů konat doplňkové zkoušky. Zkoušky je možno konat už v průběhu klasifikačního období – po překročení stanoveného limitu hodin absence. V případech hodných zvláštního zřetele může ředitelka školy rozhodnout o prominutí vykonání zkoušky.
 9. Žáci nesmějí bez vědomí třídního učitele, zastupujícího třídního učitele nebo člena vedení gymnázia odejít ze školy (při odchodu odevzdají lístek od zákonného zástupce s žádostí o uvolnění, pro doložení důvodu absence platí bod č. 14). V případě nedovoleného odchodu je absence považována za neomluvenou.
 10. Neúčastní-li se žák, který splnil povinnou školní docházku, po dobu nejméně pěti dnů vyučování, vyzve ředitel školy písemně jeho zákonného zástupce/ zletilého žáka k neprodlenému doložení důvodu nepřítomnosti. Jestliže do deseti dnů od doručení výzvy žák nenastoupí nebo nedoloží důvod nepřítomnosti, přestává být žákem gymnázia.
 11. Na žáka G1 dlouhodobě studujícího v zahraničí se v plné míře vztahuje § 18 vyhlášky č.48/2005 Sb.; pro žáka G2 platí ustanovení § 66, odst. 5 školského zákona: „Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy. Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti.“
 12. Odpovídající znalosti prokáže žák následujícím způsobem:

vykoná všechny předepsané písemné pololetní práce ve stejném termínu jako ostatní žáci jeho třídy,
dle stanoveného harmonogramu vykoná doplňkové zkoušky ze všech předmětů do konce školního roku (31. 8.).

 1. Pokud žák požádá o možnost studia v zahraničí na dobu kratší než 3 měsíce a vrátí se do termínu zahájení pololetního zkouškového období, nejedná se o přerušení studia, ale žák může být ředitelem z výuky uvolněn. V příslušném pololetí je hodnocen na základě průběžné klasifikace, výsledků písemných pololetních prací a případných doplňkových zkoušek.
 2. Ve výjimečných případech může ředitel gymnázia žákovi studujícímu v zahraničí povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu, a to za splnění předem stanovených podmínek.

III.  Pravidla hodnocení prospěchu a chování

 1. Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci druhého pololetí příslušného ročníku prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem, s výjimkou předmětů, z nichž je žák uvolněn.
 2. Nelze-li žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to u žáka G1 nejpozději do konce března, u žáka G2 do konce června. Není-li možné žáka hodnotit ani v náhradním termínu, žák se za první pololetí nehodnotí. Není-li žák hodnocen z povinného předmětu vyučovaného pouze v prvním pololetí ani v náhradním termínu, neprospěl.
 3. Nelze-li žáka hodnotit na konci 2. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín, a to do konce září následujícího školního roku. Do doby hodnocení navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. Není-li žák hodnocen ani v tomto termínu, neprospěl.
 4. Žák, který na konci druhého pololetí neprospěl nejvýše ze 2 povinných předmětů, nebo žák, který neprospěl na konci prvního pololetí nejvýše ze 2 povinných předmětů vyučovaných pouze v prvním pololetí, koná z těchto předmětů opravnou zkoušku, která je zkouškou komisionální, a to nejpozději do konce příslušného školního roku. Pokud se žák G1 nebo G2 ke zkoušce ze závažných důvodů nedostaví, může ředitel stanovit náhradní termín zkoušky, a to nejpozději do konce září následujícího školního roku. Do doby náhradního termínu opravné zkoušky navštěvuje žák nejbližší vyšší ročník. V případě, že  žák G1 u zkoušky neprospěje, neúspěšný ročník opakuje, o možnosti opakování ročníku žáka G2  rozhoduje ředitel školy.

A. Pravidla průběžného hodnocení

 1. Kritéria, množství známek a náročnost hodnocení stanovuje vyučující předmětu. Měla by být maximálně sjednocena v rámci předmětových komisí i celé školy.
 2. Vyučující na G1 jsou povinni realizovat v předmětech český jazyk, německý jazyk, anglický jazyk a matematika na konci každého klasifikačního období pololetní písemnou práci, která ověřuje míru znalostí, účinnost a kvalitu výchovně vzdělávací práce. Písemné práce musí ověřovat základní učivo předepsané Školním vzdělávacím programem na dané pololetí. Úroveň prací musí být v paralelních třídách srovnatelná, za což zodpovídají předsedové předmětových komisí.
 3. Všichni vyučující na G2 jsou povinni realizovat ve všech předmětech (mimo výchov, rétoriky, informatiky, světa práce, konverzací a seminářů nematuritních ročníků) na konci každého klasifikačního období pololetní písemnou práci, která ověřuje míru znalostí, účinnost a kvalitu výchovně vzdělávací práce. Písemné práce musí ověřovat základní učivo předepsané Školním vzdělávacím programem na dané pololetí. Úroveň prací musí být v paralelních třídách srovnatelná, za což zodpovídají předsedové předmětových komisí.
 4. O průběhu hodnocení v předmětu musejí být bezodkladně a prokazatelně informováni (prostřednictvím elektronické aplikace Bakaláři) žáci i jejich zákonní zástupci, včetně žáků zletilých.
 5. Důležitou součástí hodnocení žáků je jejich sebehodnocení, kdy se žáci snaží popsat, co se jim daří, v čem mají ještě rezervy a jak budou pokračovat dál. Vyučující vedou žáky k tomu, aby komentovali svoje výkony a výsledky v každém předmětu, zvláště po ověřování jejich znalostí písemnou či ústní formou.
 6. Komplexnímu sebehodnocení se žáci věnují se svými třídními učiteli v poslední třídnické hodině každého klasifikačního období a při předávání vysvědčení (v pololetí a na konci školního roku).
 7. V případě povolení individuálního vzdělávacího plánu seznámí ředitel školy žáka i zákonného zástupce nezletilého žáka se stanovenými podmínkami průběhu vzdělávání.

B. Pravidla pololetní a závěrečné klasifikace

 1. Žáci jsou klasifikováni pravidelně ve stanoveném klasifikačním období (pololetí), o klasifikaci rozhoduje vyučující daného předmětu.
 2. Ve všech předmětech, zejména v předmětech hudební, výtvarná a tělesná výchova, se vedle dosažených výsledků zohledňuje i přístup žáka, píle a maximální respektování zadaných pravidel.
 3. Jednotlivé stupně klasifikace od 1 do 5 odrážejí s maximální možnou objektivitou míru osvojení probrané látky a schopnosti její aplikace v rámci kontextu již nabytých vědomostí.

Stupeň 1 – výborný: žák si osvojil látku žádoucím způsobem
Stupeň 2 – chvalitebný: žák si osvojil látku s drobnými nedostatky
Stupeň 3 – dobrý: žák si osvojil látku průměrně s hrubšími nedostatky
Stupeň 4 – dostatečný: osvojené znalosti jsou nezbytným minimem, na něž lze navazovat
Stupeň 5 – nedostatečný: žák nezvládl ani minimum nezbytně nutné pro další studium

 1. Výsledná známka na vysvědčení (pololetní i závěrečná) není aritmetickým průměrem známek, neboť průběžné známky mají stanovenu různou váhu. Známka hodnotí žákovy znalosti a jeho práci v předmětu maximálně objektivně, nezaujatě, bez osobní předpojatosti. Hodnocení musí být pedagogicky zdůvodněné, odborně správné a doložitelné. Známka je uzavřena dnem konání pedagogické rady. Poté již nejsou žádné změny bez vědomí vedení školy možné.
 2. O výsledcích průběžného hodnocení na konci 1. a 3. čtvrtletí musejí být zákonní zástupci informováni prostřednictvím elektronické aplikace Bakaláři bezodkladně po klasifikační poradě na třídních schůzkách.
 3. Na základě ustanovení § 69, odst. 5, 6 školského zákona jsou na gymnáziu stanoveny komisionální zkoušky (opravná zkouška – reparát, přezkoušení z důvodu pochybnosti o správnosti hodnocení nebo porušení pravidel hodnocení a přezkoušení žáka plnícího povinnou školní docházku v zahraničí). V jednom dni smí žák vykonat jednu zkoušku.
 4. Dále jsou stanoveny zkoušky rozdílové (zpravidla ověřování znalostí při přestupu z jiné školy či přestupu v rámci volitelných předmětů) a doplňkové (zpravidla ověřování znalostí po předčasném ukončení přerušení studia a v případě dlouhodobé absence).
 5. Doplňková zkouška doplňuje neúplné podklady pro klasifikaci, zkoušejí minimálně dva vyučující stejné nebo příbuzné aprobace. Doplňkových zkoušek může být i několik v jednom dni, vždy ověřují znalost určitého tematického celku.

C. Pravidla hodnocení chování

 1. O známkách z chování rozhoduje ředitel gymnázia. Pedagogická rada je dle § 164, odst. 2 školského zákona jeho poradním orgánem.
 2. Předmětem hodnocení je chování žáka ve škole a na akcích školy. Dle školského zákona může být předmětem hodnocení i chování žáka mimo školu, pokud je pravomocně odsouzen.
 3. Hodnocení chování na vysvědčení má tyto stupně:

1 – velmi dobré: vhodné chování relativně bez nedostatků,
2 – uspokojivé:

a) žák se dopustil jednorázového vážnějšího přestupku proti školnímu řádu,
b) žák má 2 a více neomluvených hodin,
c) žák se opakovaně dopouští drobných přestupků,
d) žák má 8 a více pozdních příchodů

3 – neuspokojivé:

a) závažné jednorázové porušení školního řádu,
b) soustavné a opakované méně závažné porušování školního řádu,
c) žák byl hodnocen v předchozím klasifikačním období stupněm 2 z chování a nedošlo k nápravě,
d) žák má 9 a více neomluvených hodin,
e)žák má 12 a více pozdních příchodů.

D. Výchovná opatření

 1. Pochvala třídního učitele je v kompetenci třídního učitele, oceňuje se jí aktivní a opakovaná práce nebo pozitivní čin.
 2. Pochvala ředitele školy je v kompetenci ředitele gymnázia, může ji navrhnout třídní učitel, oceňuje se jí mimořádně pozitivní čin nebo projev lidskosti nebo aktivní opakovaná činnost ve prospěch školy nebo velmi úspěšná reprezentace školy.
 3. Napomenutí třídního učitele je v kompetenci třídního učitele, uděluje se za mírný přestupek proti školnímu řádu.
 4. Důtka třídního učitele je v kompetenci třídního učitele, uděluje se za vážnější porušení školního řádu, dále za 4 pozdní příchody.
 5. Důtka ředitele školy je v kompetenci ředitele gymnázia, uděluje se za závažné porušení školního řádu, dále za opisování a jiné druhy podvodů a za 6 pozdních příchodů.
 6. Podmíněné vyloučení (žák G2) je v kompetenci ředitele gymnázia, postihuje závažné zaviněné porušení povinností stanovených § 67 školského zákona nebo školním řádem. Jedná se zejména o hrubé fyzické násilí, zvláště hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči pracovníkům školy, opakovanou hrubou šikanu, užívání a šíření drog, krádeže, zvláště nebezpečné promyšlené podvody nebo činnost způsobující škole velké materiální škody, dále pak za další neomluvené hodiny po uděleném 3. stupni z chování za neomluvenou absenci. V rozhodnutí o podmíněném vyloučení stanoví ředitel gymnázia zkušební lhůtu (nejdéle období jednoho školního roku).
 7. Vyloučení ze studia na gymnáziu (žák G2) je v kompetenci ředitele gymnázia. Dopustí-li se žák v průběhu zkušební lhůty pro podmínečné vyloučení dalšího zaviněného porušení povinností stanovených zákonem nebo školním řádem (např. další neomluvené hodiny po uděleném podmíněném vyloučení) může ředitel gymnázia rozhodnout o jeho  vyloučení. Vyloučen ze studia může být žák okamžitě také z důvodů uvedených v bodě 6, pokud je míra provinění žáka vyšší.

Pokud vykazuje velmi špatný prospěch (případně i kázeňské problémy) žák G1, je ředitel gymnázia povinen důrazně upozornit zákonné zástupce, že setrvávání žáka na gymnáziu není v zájmu zdravého rozvoje jeho osobnosti, neboť toto prostředí na něj klade nároky nepřiměřené jeho schopnostem. Ředitel je povinen v zájmu žáka projednat s rodiči jeho přestup na základní školu.

IV. Školní a soukromý majetek

 1. Žáci šetří své pracovní místo, školní zařízení a pomůcky. Udržují je v  pořádku a čistotě. Jakékoliv poškození školního zařízení nebo majetku je třeba ohlásit zaměstnanci školy ihned po zjištění škody. Náhrada za poškozené, ztracené věci a opravy bude vyžadována od zákonných zástupců žáka.
 2. Úmyslné poškozování a ničení majetku školy je nepřípustné, stejně jako výsledky činnosti sprejerů a graffiti vně i uvnitř budovy gymnázia a jiné projevy vandalství.
 3. Učebnice jsou žákům G1 zapůjčovány. Žáci G2 si musejí učebnice zakoupit. O druhu učebnice, studijních textech, formátu sešitů a pomůckách rozhoduje vyučující předmětu.
 4. Pokud žáci ztratí nebo zničí zapůjčenou učebnici nebo knihu ze studovny, jsou povinni nahradit ji stejnou publikací nebo uhradit vyměřenou částku.
 5. Žákům nedoporučujeme z důvodu ochrany jejich majetku nosit do školy cenné předměty a větší peněžní obnosy, neboť škola za jejich ztrátu ani poškození neručí.
 6. Jakoukoliv ztrátu je třeba okamžitě nahlásit třídnímu učiteli.
 7. Nalezené předměty jsou žáci povinni odevzdat ihned hospodářce školy nebo v kanceláři zástupce ředitele.

Platnost školního řádu od 1. 9. 1993

Školní řád ke stažení ve formátu DOC

Dodatek ke Školnímu řádu – ke stažení(ve formátu DOCX