Černý Most

Technické prostředky a vybavení detašovaného pracoviště na Černém Mostě

Celý vnitřek pavilonu budovy detašovaného pracoviště školy prošel od dubna 2008 rozsáhlou rekonstrukcí, jejímž výsledkem jsou nové učebny s nastavitelným nábytkem, pracovny vybavené dataprojektory, moderní fyzikální a chemická laboratoř a prostorné kabinety s PC, barevnou tiskárnou a kopírkou pro vyučující, včetně velké sborovny pro konání porad všech zaměstnanců školy. Pro jednotlivé předměty se postupně buduje videotéka vzdělávacích a výukových programů na DVD. Studenti mají dále k dispozici počítačovou učebnu, učebnu pro výuku informatiky a knihovnu jako studijní a informační centrum s přístupem na internet. Ve výtvarné učebně je k dispozici keramická pec a grafický lis, v hudební učebně nechybí klavír a další hudební nástroje a pomůcky.

Školní knihovna se studovnou spolu s moderně zařízenými relaxačními prostory nabízejí dostatek prostoru ke studiu i relaxaci. Knihovní fond je zaměřený především na odbornou literaturu a povinnou četbu; je však pravidelně doplňován i nákupy, jejichž hlavním cílem je přispět v dnešní přetechnizované době k rozvoji čtenářství. O aktuálních přírůstcích knihovního fondu jsou studenti i učitelé pravidelně informováni prostřednictvím propagační vitríny při vstupu do knihovny. Studenti mají možnost si zapůjčit i encyklopedie a příručky k doplnění svých vědomostí, periodika, v době volných hodin a relaxace i stolní deskové hry. Studovna je využívaná nejen ke studiu a přípravě na vyučování, ale také k výuce, především literatury a českého jazyka. Studenti se zde učí pracovat s příručkami, skupinové práci a vytváření projektů. V knihovně je k dispozici 6 PC s bezplatným přístupem na internet, kopírka a tiskárna pro studenty.

Relaxační prostory, nazývané podle stolového uspořádání do kruhu Artuš, jsou vybaveny moderním pohodlným nábytkem a slouží zároveň jako fotogalerie, aktuálně dokumentující studentský život jednotlivých tříd i jako neformální síň slávy, prezentující nejlepší studenty školy. Studentům je zde k dispozici zdarma i síť wi-fi. Další netradiční relaxační prostory, které vytvářejí neformální rámec pro různé školní aktivity, jsou ve 2. patře školy. Nezávisle na ZŠ využívají studenti areál tělocvičen a oddělenou jídelnu, v níž si mohou vybírat vždy ze dvou jídel. V listopadu 2009 bylo zrekonstruováno venkovní víceúčelové hřiště s umělým povrchem, které využívají studenti nejen v hodinách tělesné výchovy, ale za příznivého počasí i ve volných hodinách. Vstup do školy je vyřešen kartovým systémem. Vyučující i studenti mají k dispozici nápojový automat a automat s rychlým občerstvením. Příjemné prostředí dotváří květinová a umělecká výzdoba na chodbách a v učebnách, včetně prezentace jednotlivých předmětů. Studenti se v rámci výtvarné výchovy podílejí především na vánoční a velikonoční výzdobě školy nebo na výzdobě při dnech otevřených dveří, které se každoročně ve škole konají.