Horní Počernice

Technické prostředky a vybavení pracoviště v Horních Počernicích

V budově školy v Chodovické 2250 je 15 velkých místností, sloužících jako kmenové třídy i odborné posluchárny pro výuku biologie, chemie, fyziky, informatiky, zeměpisu, hudební a výtvarné výchovy a cizích jazyků. Studentům i vyučujícím je k dispozici školní studovna a knihovna. Kabinety, ve kterých mají zázemí vyučující, nejsou příliš prostorné. Jsou v nich uloženy i předmětové sbírky.Škola vynaložila velké finanční prostředky na vybavení učeben dataprojektorovou technikou a PC s přístupem na internet pro interaktivní výuku. Dvě učebny vybavené počítači s 15 pracovními místy slouží pro výuku informatiky a cizích jazyků, jedna učebna je vybavena interaktivní tabulí. Škola je připojena na vysokorychlostní internet, bezplatný přístup na internet je zřízen z počítačů, jimiž jsou vybaveny zmíněné učebny, všechny kabinety a učebny s dataprojektory. Volnému bezplatnému přístupu studentů na internet slouží také 4 PC umístěné ve školní knihovně. Kopírka sloužící studentům je umístěna v pavilonu B, ve 2. patře. Multifunkční přístroj (kopírka/tiskárna/scaner) je spolu s tiskárnou k dispozici vyučujícím v kabinetu ve 2. patře pavilonu B. Další tiskárna je umístěna v kabinetě v přízemí.

Studovna disponuje obsáhlým knižním fondem, zaměřeným hlavně na odbornou literaturu a povinnou četbu. Pro potřeby moderně pojaté výuky (zejména biologie, fyziky, zeměpisu, cizích jazyků a dějin umění) jsou využívány soubory výukových CD vytvořených akreditovanými pracovišti.Pedagogický sbor i ostatní zaměstnanci školy vedou studenty k udržování čistoty v učebnách, na chodbách i na toaletách, k péči o zeleň ve třídách i na chodbách. Studenti se podílejí také na úpravách nástěnek a odpočinkových prostor, škola je vyzdobena výtvarnými pracemi studentů – obrazy včetně maleb na sklo, fotografiemi, plastikami, a podobně. Prostory školy jsou pravidelně kontrolovány vedením školy, nároky jsou kladeny i na pořádek v kabinetech. Potřebám studentů slouží také školní bufet a nápojový automat, ve volných chvílích mohou v jarních a podzimních měsících vyjít před budovu školy na přilehlou louku, posedět nebo si zahrát minikopanou. Mají rovněž možnost půjčit si stolní deskové hry. Všem vyučujícím i studentům je zajištěna bezplatná dodávka pitné vody prostřednictvím instalovaných automatů a k dispozici je rovněž nápojový automat a školní bufet.