Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1/ Oficiální název
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Osmileté státní gymnázium
Obor: 79 – 41 – K /81
REDIZO: 600006166
IZO: 108001288

2/ Důvod a způsob založení
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 bylo založeno r. 1993 z popudu University Karlovy a MČ Praha 20, škola sídlí v Horních Počernicích. Z rozhodnutí MHMP bylo r. 2008 otevřeno detašované pracoviště gymnázia na Černém Mostě.
Gymnázium, je střední školou zřízenou Magistrátem hlavního města Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, viz zřizovací listina ze dne
1.9.2014. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č.40/37 ze dne 19.6.2014 nabyla účinnosti dnem 1. 9. 2014.

3/ Organizační struktura
Viz Organizační řád.

4/ Kontaktní spojení
Sídlo:
Chodovická 2250/36
Praha 9 – Horní Počernice
193 00 (Praha 20)

Tel. ústředna/Fax:  281 921 487
Tel. ředitelna: 281 926 531

Detašované pracoviště:
Vybíralova 864/8
Praha 9 – Černý Most
198 00 (Praha 14)

Tel. ústředna: 281 864 084
Tel. kancelář vedení: 281 862 771

E-mail: gymnchod@gymnchod.cz

ID datové schránky:   y2n2q7v

Informace:
každý všední den 7.30 – 15.00

Telefonní spojení:
281 921 487 (kancelář Chodovická)
281 864 084 (kancelář Vybíralova)

Webové stránky: www.gymnchod.cz

Školní jídelna Chodovická
(odhlášky či přihlášky obědů nejpozději do 8.00)
Tel.:  28192 5992
rebickova@fzschodovicka.cz

Školní jídelna Vybíralova
(odhlášky či přihlášky obědů nejpozději jeden pracovní den předem do 14.00 hodin, během dne možno oběd odhlásit na další dny)
Tel.: 281 090 581
odhlaskyobedu@zsvybiralova.cz

Mgr. Zuzana Suchomelová – ředitelka gymnázia
Tel.: 281 926 531, 724 114 852
E-mail: suchomelova@gymnchod.cz

Eva Šmídová – pověřenec pro ochranu osobních údajů
Mobil: 731 609 403
E-mail: gdpr@bdo.cz

PhDr. Zuzana Berchtoldová – statutární zástupkyně ředitele
Tel.: 281 921 135, 724 114 854
E-mail: berchtoldova@gymnchod.cz

Mgr. Luboš Vinohradník – zástupce ředitele
Tel.: 281 862 771, 602 539 897
E-mail: vinohradnik@gymnchod.cz

Ing. Martin Čejna – ekonom
Tel.: 281 921 138
E-mail: cejna@gymnchod.cz

5/ Bankovní spojení
9000631081/0100

6/ IČO
49371185

7/ DIČ
Gymnázium není plátcem DPH.

8/ Dokumenty
Viz Dokumenty.

9/ Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ,musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Žádost o informaci lze podat
a) ústně:

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) písemně: (Formulář Žádost o poskytnutí informace – ke stažení ve formátu DOC)

gymnchod@gymnchod.cz
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Chodovická 2250
193 00, Praha 9

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány:

Informace o zpracování osobních údajů – žáci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání (ke stažení ve formátu DOCX)

Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

10/ Příjem žádostí a dalších podání
Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy; v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu, též ústně (v předem domluvených termínech), telefonicky nebo elektronicky u vedení školy.

11/ Opravné prostředky
Opravné prostředky lze podávat na adrese:
Chodovická 2250
193 00, Praha 9 – Horní Počernice

Tel./fax: 281 921 487
E-mail: gymnchod@gymnchod.cz

Opravné prostředky je třeba podat písemně/osobně do kanceláře/ředitelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.
Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy.
Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.
Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12/ Formulář
Viz sekce Dokumenty nebo přímo v sekci Chci řešit.

13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy životních situací, seřazených podle oblasti působnosti lze nalézt v sekci Chci řešit. Při řešení konkrétních situací postupujeme dle platných školských předpisů, případné problémy je možno řešit osobní konzultací po předchozí telefonické domluvě.

14/ Nejdůležitější předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
Vyhláška č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

15/ Úhrady za poskytování informací
Služby spojené s poskytováním informací – zdarma.

Duplikát dokladu o vzdělání (stejnopis vysvědčení apod.) se vystavuje za úhradu 100 Kč, na základě podané Žádosti o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC)

16/ Licenční smlouvy
Gymnázium nemá licenční smlouvy.

17/ Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz sekce Dokumenty.