Přijímací řízení 2019/2020

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV. Přípravu a vyhodnocování testů bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV – Cermat).

Obecné informace

 • Kritéria přijímacího řízení  – ke stažení ve formátu DOCX
 • budou otevřeny dvě třídy: jedna – Horní Počernice (30 žáků), jedna – detašované pracoviště na Černém Mostě (30 žáků)
 • o umístění žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne vedení školy dle kritérií v tomto pořadí:
  • bydliště v obci pracoviště
  • sourozenec studující na příslušném pracovišti
  • preference uchazečů vyjádřená při odevzdání zápisového lístku podmíněná pořadím celkového umístění v přijímacím řízení až do naplnění kapacity pracoviště (30 žáků)

Přihláška

 • tiskopis MŠMT s růžovým podtiskem – formulář přihlášky – ke stažení v PDF
 • na přihlášce je možno uvést dvě různé školy – ve stejném pořadí (vyplněnou přihlášku okopírovat, obě identická vyhotovení podepíší zákonný zástupce i uchazeč) a doručit nejpozději do 1. 3. 2019 oběma uvedeným školám –  zde na pracoviště v Horních Počernicích
 • termín zkoušky se v případě volby 2 škol neuvádí – vyplývá z uvedeného pořadí škol
 • ověřit klasifikaci z příslušných ročníků ZŠ (razítko + podpis), nebo doložit úředně ověřené kopie (výpis) z vysvědčení
 • přiložit diplomy a ocenění ze znalostních soutěží za – 3. místo obvodních a vyšších kol (vyjma soutěží korespondenčního typu)
 • v případě požadavku uzpůsobení podmínek přijímacího řízení přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • zdravotní potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
 • v případě uchazeče – cizince ze země mimo EU předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (písemnosti v cizím jazyce v originálním znění + úředně ověřený překlad do češtiny)
 • na přihlášce nesmí dále chybět:
  • kontaktní spojení na rodiče – telefon, e-mail (na tuto adresu budou odeslány vyhodnocené záznamové archy z obou testů)
  • korespondenční adresa – pokud se liší od trvalého bydliště
  • podpisy uchazeče i zákonného zástupce

Přijímací zkouška

 • pracoviště Chodovická 2250 – 16. 4. nebo 17. 4. 2019 (dle uvedeného pořadí školy)
 • pozvánky k přijímacím zkouškám (konkrétní informace) budou odesílány nejpozději 14 dní před konáním zkoušky v řádném termínu, jejich součástí bude i registrační číslo, které uchazeč použije k označení všech svých testů a následně ke zjištění výsledku umístění
 • zkoušky nanečisto nejsou organizovány (ilustrační testy – www.cermat.cz)
 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky – www.cermat.cz (testy pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ vychází z rozsahu učiva RVP ZV na 1. stupni základní školy)
 • v případě absence uchazeče na přijímací zkoušce je třeba do 3 dnů doručit písemnou omluvu od lékaře

Výsledky přijímacích zkoušek

 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na našich webových stránkách a na vchodu do hlavní budovy v Horních Počernicích jako výčet jejich registračních čísel 30. 4. 2019
 • seznam přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí, poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (doporučeně)
 • odvolání proti rozhodnutí je nutno podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení
 • zákonný zástupce má v průběhu přijímacího řízení právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a nejpozději do 29. 4. 2019 od 8:00 do 15:30 na pracovišti v Horních Počernicích podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům

Zápisový lístek

 • vyzvednout na ZŠ
 • v případě přijetí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (webové stránky školy, hlavní vchod obou budov)
 • musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem
 • může být vydán zpět zákonnému zástupci a uchazeči (zpětvzetí potvrzují svými podpisy) po odevzdání písemné žádosti a předložení rozhodnutí o přijetí uchazeče na základě odvolání na jinou SŠ