Primy 2018/2019

Závazná přihláška na Adaptační kurz (ke stažení ve formátu PDF)

Rozdělení žáků do tříd (ke stažení ve formátu DOC)

Výsledky náhradního termínu JPZ (ke stažení ve formátu DOCX)

Výsledky přijímacího řízení 2. 5. 2018

Přijatí uchazeči (ke stažení ve formátu PDF)
Nepřijatí uchazeči (ke stažení ve formátu PDF)

Body za soutěže a vysvědčení (ke stažení ve formátu XLSX)

Harmonogram přijímacího řízení 2018 (ke stažení ve formátu PDF)

Přihlášky pro školní rok 2018/2019 lze podávat nejpozději do 1. března 2018

Termíny přijímacích zkoušek:
13. dubna 2018 (1. škola)
17. dubna 2018 (2. škola)

Výsledky jednotné zkoušky budou předány škole CERMATEM:
27. dubna 2018

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny školou 2. 5. 2018

Náhradní termíny:
10. května 2018 pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 1. termín
11.
května 2018 pro uchazeče, kteří se řádně omluvili na 2. termín

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva ze vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV. Přípravu a vyhodnocování testů bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV – Cermat).

Obecné informace

 • kritéria přijímacího řízení  – ke stažení ve formátu DOCX
 • budou otevřeny dvě třídy: jedna – Horní Počernice (30 žáků), jedna – detašované pracoviště na Černém Mostě (30 žáků)
 • o umístění žáků na jednotlivá pracoviště rozhodne vedení školy dle kritérií v tomto pořadí:
  • bydliště v obci pracoviště
  • sourozenec studující na příslušném pracovišti
  • preference uchazečů vyjádřená při odevzdání zápisového lístku podmíněná pořadím celkového umístění v přijímacím řízení až do naplnění kapacity pracoviště (30 žáků)

Přihláška

 • tiskopis MŠMT s růžovým podtiskem – formulář přihlášky – ke stažení v PDF
 • na přihlášce je možno uvést dvě různé školy – ve stejném pořadí (vyplněnou přihlášku okopírovat, obě identická vyhotovení podepíší zákonný zástupce i uchazeč) a doručit nejpozději do 1. 3. 2018 oběma uvedeným školám –  zde na pracoviště v Horních Počernicích
 • termín zkoušky se v případě volby 2 škol neuvádí – vyplývá z uvedeného pořadí škol
 • ověřit klasifikaci z příslušných ročníků ZŠ (razítko + podpis), nebo doložit úředně ověřené kopie (výpis) z vysvědčení
 • přiložit diplomy a ocenění ze znalostních soutěží za – 3. místo obvodních a vyšších kol (vyjma soutěží korespondenčního typu)
 • v případě požadavku uzpůsobení podmínek přijímacího řízení přiložit doporučení školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny nebo speciálně pedagogického centra) msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • zdravotní potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
 • v případě uchazeče – cizince ze země mimo EU předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (písemnosti v cizím jazyce v originálním znění + úředně ověřený překlad do češtiny)
 • na přihlášce nesmí dále chybět:
  • kontaktní spojení na rodiče – telefon, e-mail (na tuto adresu budou odeslány vyhodnocené záznamové archy z obou testů)
  • korespondenční adresa – pokud se liší od trvalého bydliště
  • podpisy uchazeče i zákonného zástupce

Přijímací zkouška

 • pracoviště Chodovická 2250 – 13. 4. nebo 17. 4. 2018 (dle uvedeného pořadí školy)
 • pozvánky k přijímacím zkouškám (konkrétní informace) budou odesílány nejpozději 14 dní před konáním zkoušky v řádném termínu, jejich součástí bude i registrační číslo, které uchazeč použije k označení všech svých testů a následně ke zjištění výsledku umístění
 • zkoušky nanečisto nejsou organizovány (ilustrační testy – www.cermat.cz)
 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a zmatematiky – www.cermat.cz (testy pro uchazeče z 5. ročníku ZŠ vychází z rozsahu učiva RVP ZV na 1. stupni základní školy)
 • v případě absence uchazeče na přijímací zkoušce je třeba do 3 dnů doručit písemnou omluvu od lékaře

Výsledky přijímacích zkoušek

 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na našich webových stránkách a na vchodu do hlavní budovy v Horních Počernicích jako výčet jejich registračních čísel 2. 5. 2018
 • seznam přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí, poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (doporučeně)
 • odvolání proti rozhodnutí je nutno podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení
 • zákonný zástupce má v průběhu přijímacího řízení právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a nejpozději do 2. 5. 2018 do 13.00 na pracovišti vHorních Počernicích podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům

Zápisový lístek

 • vyzvednout na ZŠ
 • v případě přijetí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (webové stránky školy, hlavní vchod obou budov)
 • musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem
 • může být vydán zpět zákonnému zástupci a uchazeči (zpětvzetí potvrzují svými podpisy) po odevzdání písemné žádosti a předložení rozhodnutí o přijetí uchazeče na základě odvolání na jinou SŠ