Maturity

Europass – dodatek k osvědčení o maturitní zkoušce

Maturitní zkouška jaro 2018

Dokumenty ke stažení – pro školní rok 2017/2018:

Kritéria hodnocení zkoušek profilové části maturitní zkoušky
Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky
Přílohy – Kritéria hodnocení zkoušek společné části maturitní zkoušky

Kánon literárních děl – ČJ
Formulář – výběr literárních děl – ČJ
Maturitní okruhy – AJ
Maturitní okruhy – NJ

Společná část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky:

1. český jazyk a literatura
2. cizí jazyk (AJ / NJ) nebo matematika

Český jazyka a literatura  – komplexní zkouška (složena ze tří částí):

1. didaktický test  – zadáván i hodnocen Cermatem,
2. písemná práce – zadávána i hodnocena Cermatem,
3. ústní část zkoušky – hodnocena na školách.

Cizí jazyk  – komplexní zkouška (složena ze tří částí):

1. didaktický test – zadáván i hodnocen Cermatem,
2. písemná práce – zadávána  i hodnocena  Cermatem,
3. ústní část  –  hodnocena  na školách.

Matematika –  didaktický test  – centrálně zadávaný a hodnocený Cermatem.

0-2 nepovinné zkoušky

z nabídky:
– cizí jazyk
– matematika

Profilová část maturitní zkoušky:

2 povinné zkoušky ústní formou

z nabídky:
– matematika
– základy společenských věd
– biologie
– fyzika
– chemie
– dějepis
– zeměpis
– informatika
– cizí jazyk

Student si z výše uvedených předmětů jako povinnou zkoušku nesmí zvolit žádný, který si již vybral ve společné části. Připravuje se tedy tradičně na čtyři předměty.

0-2 nepovinné zkoušky – ústní formou
nabídka je shodná s nabídkou pro povinné zkoušky profilové části

nepovinný didaktický test (Cermat)   „Matematika +“ (na spádových školách)

Nepovinnou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky podle školského zákona dokládající jazykové znalosti žáka na úrovni B1 nebo úrovni vyšší podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák řediteli školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky. (viz Vyhláška č. 177/2009 Sb., §19a)

Sledujte webové stránky: www.novamaturita.cz

Důležité termíny pro oktávy ve školním roce 2017/2018

do 1. 12. 2017 odevzdání přihlášky k maturitní zkoušce

do 31. 3. 2018 odevzdání seznamu literárních děl (pro ústní zkoušku z ČJL) ředitelce školy – formulář ke stažení na www.gymnchod.cz
(žáci odevzdají seznam vyučujícímu ČJL dříve – podle pokynů vyučujícího)

11. 4. 2018 písemná práce z českého jazyka a literatury

24. 4. 2018 uzavření klasifikace (do 12:00)

25. 4. 2018 klasifikační porada

27. 4. 2018 předání výročního vysvědčení

2. 5. – 9. 5. 2018 didaktické testy a písemné práce společné části MZ

14. 5. – 18. 5. 2018 přípravný týden

21. 5. – 25. 5. 2018 ústní zkoušky společné a profilové části MZ

30. 5. 2018 předání maturitního vysvědčení