Chci řešit

Pokud jste zde nenašli návod k řešení, který potřebujete, využijte telefonní / elektronické kontakty vedení gymnázia.

Přijímací řízení
Maturitní zkouška
Vystavení duplikátu
Uvolnění (z výuky, z tělesné výchovy)
Nesouhlas s hodnocením
Úraz žáka
Přerušení studia
Změna volitelného semináře
Výběr nepovinného předmětu
Přestup z jiné školy
Ochrana osobních údajů (GDPR)
Ostatní

Přijímací řízení

(dle vyhlášky č. 671/2004 Sb. a § 59 – 61 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • Kritéria přijímacího řízení

Přihlášky

 • Formulář
 • Do formuláře uvedete 1 z nabízených termínů konání zkoušky
 • Nepožadujeme potvrzení od lékaře.
 • Na spodní stranu přihlášky napište Vámi preferované pracoviště gymnázia (Horní Počernice / Černý Most), o umístění rozhoduje ředitel gymnázia.
 • Přihláška musí obsahovat podpis zákonného zástupce i podpis uchazeče.
 • Ředitel základní školy na přihlášce potvrzuje prospěch žáka.
 • Přihlášku podává zákonný zástupce nezletilého uchazeče řediteli střední školy (osobně nebo poštou) nejpozději do 1. března

Konání přijímacího řízení

 • Zákonný zástupce uchazeče obdrží pozvánku k přijímací zkoušce.
 • Pokud se uchazeč nemůže přijímací zkoušky zúčastnit, je třeba předložit do 3 dnů od konání zkoušky vysvětlení s lékařským potvrzením. O náhradním termínu zkoušky bude zákonný zástupce písemně vyrozuměn.

Vyhlášení výsledků přijímacího řízení a zápisový lístek

 • Výsledky přijímacího řízení se vyhlašují formou zveřejnění seznamu přijatých uchazečů(do 3 pracovních dnů po termínu přijímací zkoušky).
 • Zákonným zástupcům nepřijatých uchazečů škola odešle rozhodnutí o nepřijetí.

Nepřijetí ke studiu

 • V případě nepřijetí se zákonný zástupce uchazeče může  odvolat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí. Pokud není rozhodnutí o nepřijetí vyzvednuto na poště do 5 pracovních dnů, je považováno za doručené a začíná běžet lhůta pro odvolání.

Přijetí ke studiu

 • Přijatý uchazeč potvrzuje zájem o školu odevzdáním zápisového lístku nejpozději do 10 pracovních dnů od zveřejnění seznamu přijatých uchazečů. Do této lhůty se nezapočítává den vyhlášení výsledků. Zápisový lístek musí být podepsán i uchazečem.

Zápisový lístek si zákonný zástupce uchazeče vyzvedne na základní škole nejpozději do 15. března. Každý uchazeč může obdržet pouze jeden zápisový lístek.

Nahoru

Maturitní zkouška

Mám speciální vzdělávací potřeby (SVP) – chci přizpůsobit podmínky MZ
Seznam literatury k ústní části MZ z ČJ
Výsledky MZ
Žádosti o přezkum MZ

(dle vyhlášky č. 177/2009 Sb. a § 77 – 82 zákona č. 561/2004 Sb.)

Chci se přihlásit k maturitní zkoušce

Formulář přihlášky obdrží žáci v maturitním ročníku elektronicky na svoji e-mailovou adresu od ředitele školy. Žák musí odevzdat podepsaný formulář zpět (včetně platného posudku školského poradenského zařízení, pokud žádá o uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky) nejpozději 1. prosince pro jarní zkušební období a 25. června pro podzimní zkušební období.

K náhradním a opravným zkouškám se žák nemusí nutně přihlásit ihned v podzimním zkušebním období 2015, ale během 5 let od úspěšného ukončení posledního ročníku studia.

Postup podání přihlášky:

První strana formuláře přihlášky

 1. Kontrola a případné doplnění osobních údajů
 2. Uvedení, zda se jedná o termín řádný, náhradní, či opravný a to následovně:
 1. a) Pokud žák neměl v jarním období ukončen poslední ročník studia, hlásí se k podzimnímu termínu a zakřížkuje příslušnou zkoušku ve sloupci „ŘÁDNÝ TERMÍN“. V tomto případě může zvolit i jiné portfolio zkoušek, a to jak povinných, tak i nepovinných, než volil pro jarní zkušební období.
 1. b) V případě, že u některé zkoušky/dílčí zkoušky v jarním termínu 2015 nebo v předchozích maturitních termínech neuspěl nebo byl ze zkoušky/dílčí zkoušky omluven ředitelem školy, zakřížkuje žák příslušnou dílčí zkoušku v polích „OPRAVNÝ“ nebo „NÁHRADNÍ TERMÍN“. Na předvyplněné přihlášce budou mít žáci uvedeny ty zkoušky, respektive dílčí zkoušky, ze kterých byli omluveni nebo které nevykonali úspěšně. Opravné zkoušky se konají pouze u povinných zkoušek, neúspěšně vykonané nepovinné zkoušky se neopravují.
 2. c) V případě, že maturant byl na jaře omluven z konání nepovinné zkoušky společné části, může se přihlásit k náhradnímu termínu konání této zkoušky nebo její dílčí zkoušky. Tuto skutečnost uvede do tabulky s názvem „NEPOVINNÉ ZKOUŠKY“.
 1. Volba skladby maturitních předmětů
 2. a) povinné předměty společné části MZ: Český jazyk a literatura je povinná pro všechny maturanty, druhý předmět je volitelný mezi matematikou a cizím jazykem, konkrétně mezi angličtinou a němčinou.
 3. b)  možnost volby až 2 nepovinných předmětů společné části (pro nepovinnou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro povinnou zkoušku)
 4. c) při opravném (náhradním) termínu si nelze změnit předmět.

Druhá strana formuláře přihlášky

 1. Volba 2 povinných profilových zkoušek s uvedením jejich formy – ústní. Jako profilovou zkoušku nelze zvolit stejný předmět jako pro zkoušku ve společné části.
 2. Při výběru nepovinných profilových (školních) zkoušek a jejich forem postupují žáci stejným způsobem jako u povinných profilových zkoušek.
  Pokud ředitel školy zahrnul do portfolia nepovinných profilových zkoušek i centrálně administrovanou výběrovou zkoušku Matematika+, naleznou ji žáci na formuláři přihlášky v této části.
 3. Pokud je žák cizincem a žádá o uzpůsobení zkoušky z českého jazyka (časové navýšení 15 minut u didaktického testu a 30 minut u písemné práce), zaškrtne příslušnou kolonku. Takováto možnost uzpůsobení se týká pouze cizinců, kteří pobývají na území České republiky, respektive studují střední školu, po dobu kratší než čtyři roky k datu konání maturitní zkoušky.
 4. Pokud žák požaduje v souladu s maturitní vyhláškou uzpůsobení podmínek konání zkoušek společné části kvůli zdravotnímu handicapu, zaškrtne příslušnou kolonku a vyplní přílohu přihlášky v souladu s platným posudkem školského poradenského zařízení.

Takto vyplněnou přihlášku k maturitní zkoušce žáci podepíší a připíši aktuální datum. Poté žáci obdrží opět od ředitele školy Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce. Ten žáci důkladně zkontrolují a potvrdí převzetí Výpisu svým podpisem. Výpis z přihlášky k maturitní zkoušce je také jedním ze dvou dokumentů (vedle pozvánky k MZ), na kterých je uveden autentizační kód pro dobrovolnou registraci na výsledkovém portálu žáka (VPŽ).

Mám speciální vzdělávací potřeby (SVP) – chci přizpůsobit podmínky MZ

Speciální vzdělávací potřeby:
1. zdravotní postižení (tělesné, zrakové, sluchové; specifické poruchy učení, poruchy autistického spektra, vady řeči; souběžné postižení více vadami)
2. zdravotní znevýhodnění (žáci dlouhodobě nemocní, žáci s lehčími zdravotními poruchami)
3. sociální znevýhodnění.

K přiznání uzpůsobení podmínek pro konání maturitní zkoušky (k zařazení mezi žáky s PUP MZ) je třeba předložit řediteli školy spolu s přihláškou k MZ odborný posudek.

Žák požádá o vyšetření a následné vypracování posudku příslušné školské poradenské zařízení (Seznam školských poradenských zařízení – ke stažení ve formátu PDF), svůj souhlas s obsahem posudku stvrdí svým podpisem.

Podmínky pro konání maturitní zkoušky se upraví žákovi vždy, pokud z posudku vyplývá, že zdravotní postižení nebo zdravotní znevýhodnění trvá déle než jeden rok. V případech postižení nebo znevýhodnění (s výjimkou žáků zařazených do skupiny SPUO-1) trvajícího méně než jeden rok uzpůsobí ředitel školy podmínky pro konání maturitní zkoušky v dohodě s daným školským poradenským zařízením s přihlédnutím k pravidlům uzpůsobení maturitní zkoušky pro žáky se zdravotním postižením a zdravotním znevýhodněním dle vyhlášky.

Seznam literatury k ústní části MZ z ČJ

Do 31. března odevzdá maturant vyučujícímu českého jazyka vlastnoručně podepsaný seznam – formulář – přečtené literatury k ústní části maturitní zkoušky z českého jazyka

Žák vybírá 20 titulů dle těchto pravidel:

Světová a česká literatura do konce 18. století – min. 2 literární díla
Světová a česká literatura 19. století – min. 3 literární díla
Světová literatura 20. a 21. století – min. 4 literární díla
Česká literatura 20. a 21. století – min. 5 literárních děl

Výsledky MZ

Výsledek ústní zkoušky sděluje žákům zkušební maturitní komise vždy na konci zkušebního dopoledne / odpoledne.

Pokud žák neuspěje u některé ze zkoušek společné, či profilové části, podává přihlášku k podzimnímu opravnému termínu. Pokud žák neuspěje u komplexní zkoušky z českého jazyka a literatury nebo cizího jazyka, opakuje jen tu dílčí zkoušku/y, u které neuspěl. Opravné zkoušky se konají pouze z povinných zkoušek.

Neúspěch u nepovinné zkoušky nemá vliv na úspěšné složení maturitní zkoušky.

Žádosti o přezkum MZ

DIDAKTICKÉ TESTY

Žádost o přezkum výsledku zkoušky nebo o přezkum rozhodnutí o vyloučení ze zkoušky se podává do 20 dnů od konce období pro konání didaktických testů společné části maturitní zkoušky stanoveného maturitní vyhláškou. Více informací k procesu vyřizování žádostí o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky naleznete ve vydaném dokumentu Ministerstva mládeží a tělovýchovy.

Adresa pro podání žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části maturitní zkoušky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, 118 12 Praha 1

PÍSEMNÁ PRÁCE A ÚSTNÍ ZKOUŠKA SPOLEČNÉ ČÁSTI A PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Žádost o přezkum výsledku nebo průběhu ústních zkoušek a písemných prací společné části maturitní zkoušky nebo profilových zkoušek se podává místně příslušnému krajskému úřadu nebo magistrátu Hl. m. Prahy. Ten o žádosti rozhodne do 30 dnů od jejího doručení. Obdobně jako v případě žádosti o přezkum výsledku didaktického testu společné části MZ je i v tomto případě nutnost podat žádost písemně nejpozději do 20 dnů od konce období stanoveného maturitní vyhláškou pro konání příslušné zkoušky.

JAKÉ NÁLEŽITOSTI MUSÍ ŽÁDOST O PŘEZKUM OBSAHOVAT

 • Jméno a příjmení maturanta (žadatele);
 • Telefonní, případně e-mailový kontakt na maturanta (žadatele);
 • Identifikační číslo maturanta (ID kód – sedmimístné číslo v horním rohu pozvánky k maturitní zkoušce nebo ve výpisu z přihlášky k maturitní zkoušce žáka);
 • Název a sídlo kmenové školy maturanta;
 • Doručovací adresa kam má být vyrozumění o přezkoumání výsledku zkoušky zasláno;
 • Popsaný předmět žádosti (v případě komplexní zkoušky je důležité uvést konkrétní dílčí zkoušky);
 • Žádost může podat pouze sám žadatel nebo jeho zplnomocněný zástupce (plná moc pak musí být přiložena k žádosti), žádost musí být vlastnoručně podepsána s výjimkou  žádosti podané prostřednictvím datové schránky.

Nahoru

Vystavení duplikátu

V případě ztráty dokumentu o vzdělání vyplňte Žádost o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC), dodejte s podpisem do kanceláře vedení školy, zaplaťte stanovený poplatek (viz formulář), poté Vám bude stejnopis vystaven a předán způsobem, který si zvolíte.

Nahoru

Uvolnění z výuky

(dle odst. 11-13, čl. D, II.kap. školního řádu)

 • Žádost o uvolnění z výuky na dobu maximálně 3 dnů – formulář – podává zákonný zástupce žáka / zletilý žák s několikadenním předstihem třídnímu učiteli.
 • Žádost o uvolnění z výuky na dobu delší než 3 dny (maximálně 3 měsíce – při uvolnění nad 3 měsíce se jedná o přerušení studia.) předkládá zákonný zástupce žáka / zletilý žák řediteli gymnázia.
 • Zameškané učivo je žák povinen si samostatně doplnit, případně si způsob doplnění učiva dohodne předem s příslušnými vyučujícími.
 • V příslušném pololetí je hodnocen na základě průběžné klasifikace, výsledků písemných pololetních prací a případných doplňkových zkoušek.

Odchod žáka ze školy během vyučování

(dle odst. 17, čl. D, II.kap. školního řádu)

 • Žák může odejít samostatně pouze po předložení žádosti s písemným prohlášením zákonného zástupce o převzetí plné zodpovědnosti za bezpečnost žáka.
 • Tuto žádost předloží žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu v dané vyučovací hodině, popř. vedení školy – formulář

Uvolnění z tělesné výchovy

 • Na základě žádosti o uvolnění s potvrzením lékaře – formulář – ředitel gymnázia rozhodne o případném celkovém / částečném uvolnění z výuky tělesné výchovy.
 • Jednu potvrzenou kopii žádosti předá žák vyučujícímu TV.
 • Pokud se jedná o uvolnění na celé klasifikační období, není žák z předmětu klasifikován.

Nahoru

Nesouhlas s hodnocením na konci klasifikačního období

(dle § 52, 53, 69 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.
 • Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 • V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle ustanovení § 30 odst. 2 ve školním řádu. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.

Úraz žáka

 • Žák je povinen jakékoliv zranění okamžitě nahlásit vyučujícímu, který provede záznam do Knihy úrazů, podle rozsahu zranění kontaktuje bez prodlení vedení školy.
 • Pokud jde o pojistnou událost, vyplní zákonný zástupce žáka formulář a další postup konzultuje s ekonomem školy.

Nahoru

Přerušení studia

(dle § 66 zákona č. 561/2004 Sb. a čl. 19 / IV.kap. školního řádu)

 • Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy.
 • Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 • Odpovídající znalosti prokáže žák následujícím způsobem:
 1. vykoná všechny předepsané písemné pololetní práce ve stejném termínu jako ostatní žáci jeho třídy,
 2. vykoná doplňkové zkoušky ze všech předmětů v termínu do konce školního roku (31. 8.) dle školou stanoveného harmonogramu.

Nahoru

Změna volitelného předmětu

(dle čl. 6 / kap. I školního řádu)

 • Od kvinty má žák možnost výběru volitelného předmětu z nabídky určené ŠVP.
 • Na základě písemné žádosti adresované řediteli školy může žák změnit volitelný předmět – konverzaci v cizím jazyce, pokud v tom nebrání provozní důvody (minimální počet 7 žáků ve skupině).
 • Podmínkou přestupu je vykonání rozdílové zkoušky.

Nahoru

Výběr nepovinného předmětu

Student se přihlašuje do nepovinného předmětu prostřednictvím tohoto formuláře
na jeden školní rok.

Nahoru

Přestup z jiné školy

(dle § 66 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
 • Žádost zákonného zástupce nezletilého žáka obsahuje osobní údaje žáka (jméno, datum narození, třída a škola, kterou navštěvuje), souhlas žáka s přestupem a doložené dosavadní studijní výsledky (tj. zpravidla poslední vysvědčení).
  Postup pro přestup:
  1. poslat ředitelce školy oficiální žádost o přestup z… na Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 do …. ročníku (žádost musí být podepsaná zákonným zástupcem i uchazečem)
  2. přiložit k žádosti kopie vysvědčení z posledních 2 let studia
  3. vykonat úspěšně rozdílové zkoušky z následujících předmětů
  • ze 6 předmětů (ČJ, AJ, NJ, M, F, CH) v případě přestupu na vyšší gymnázium (tj. přestup do kvinty až oktávy)
  • ze 4 předmětů (ČJ, AJ, NJ, M) v případě přestupu na nižší gymnázium (tj. přestup do primy až kvarty)
  pozn. 1 Přestup je možné pouze z jiné SŠ, nikoliv ze ZŠ.
  pozn. 2 Německý jazyk se na našem gymnáziu vyučuje již od primy.

Nahoru

Nahoru

Ostatní:

Žádost o druhou sadu učebnic

Na žádost zákonného zástupce (doloženou lékařským potvrzením) může být žáku nižšího stupně gymnázia vydána druhá sada učebnic.