Chci řešit

Pokud jste zde nenašli návod k řešení, který potřebujete, využijte telefonní / elektronické kontakty vedení gymnázia.

Přijímací řízení
Maturitní zkouška
Vystavení duplikátu
Uvolnění (z výuky, z tělesné výchovy)
Nesouhlas s hodnocením
Úraz žáka
Přerušení studia
Změna volitelného semináře
Výběr nepovinného předmětu
Přestup z jiné školy
Ochrana osobních údajů (GDPR)
Ostatní

Přijímací řízení

Viz Přijímací řízení.

Maturitní zkouška

Viz Maturity.

Přehledné a aktuální informace také na https://maturita.cermat.cz/

Vystavení duplikátu

V případě ztráty dokumentu o vzdělání vyplňte Žádost o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC), dodejte s podpisem do kanceláře vedení školy, zaplaťte stanovený poplatek (viz formulář), poté Vám bude stejnopis vystaven a předán způsobem, který si zvolíte.

Nahoru

Uvolnění z výuky

(dle odst. 11-13, čl. D, II.kap. školního řádu)

 • Žádost o uvolnění z výuky na dobu maximálně 3 dnů – formulář – podává zákonný zástupce žáka / zletilý žák s několikadenním předstihem třídnímu učiteli.
 • Žádost o uvolnění z výuky na dobu delší než 3 dny (maximálně 3 měsíce – při uvolnění nad 3 měsíce se jedná o přerušení studia.) předkládá zákonný zástupce žáka / zletilý žák řediteli gymnázia.
 • Zameškané učivo je žák povinen si samostatně doplnit, případně si způsob doplnění učiva dohodne předem s příslušnými vyučujícími.
 • V příslušném pololetí je hodnocen na základě průběžné klasifikace, výsledků písemných pololetních prací a případných doplňkových zkoušek.

Odchod žáka ze školy během vyučování

(dle odst. 17, čl. D, II.kap. školního řádu)

 • Žák může odejít samostatně pouze po předložení žádosti s písemným prohlášením zákonného zástupce o převzetí plné zodpovědnosti za bezpečnost žáka.
 • Tuto žádost předloží žák třídnímu učiteli nebo vyučujícímu v dané vyučovací hodině, popř. vedení školy – formulář

Uvolnění z tělesné výchovy

 • Na základě žádosti o uvolnění s potvrzením lékaře – formulář – ředitel gymnázia rozhodne o případném celkovém / částečném uvolnění z výuky tělesné výchovy.
 • Jednu potvrzenou kopii žádosti předá žák vyučujícímu TV.
 • Pokud se jedná o uvolnění na celé klasifikační období, není žák z předmětu klasifikován.

Nahoru

Nesouhlas s hodnocením na konci klasifikačního období

(dle § 52, 53, 69 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • Má-li zákonný zástupce žáka pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, nejpozději však do 3 pracovních dnů ode dne vydání vysvědčení, požádat ředitele školy o přezkoumání výsledků hodnocení žáka; je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad.
 • Pokud není dále stanoveno jinak, ředitel školy nebo krajský úřad nařídí komisionální přezkoušení žáka, které se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem žáka.
 • V případě, že se žádost o přezkoumání výsledků hodnocení žáka týká hodnocení chování nebo předmětů výchovného zaměření, posoudí ředitel školy, je-li vyučujícím žáka v daném předmětu ředitel školy, krajský úřad, dodržení pravidel pro hodnocení výsledků vzdělávání žáka stanovených podle ustanovení § 30 odst. 2 ve školním řádu. V případě zjištění porušení těchto pravidel ředitel školy nebo krajský úřad výsledek hodnocení změní; nebyla-li pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků porušena, výsledek hodnocení potvrdí, a to nejpozději do 14 dnů ode dne doručení žádosti.

Úraz žáka

 • Žák je povinen jakékoliv zranění okamžitě nahlásit vyučujícímu, který provede záznam do Knihy úrazů, podle rozsahu zranění kontaktuje bez prodlení vedení školy.
 • Pokud jde o pojistnou událost, vyplní zákonný zástupce žáka formulář a další postup konzultuje s ekonomem školy.

Nahoru

Přerušení studia

(dle § 66 zákona č. 561/2004 Sb. a čl. 19 / IV.kap. školního řádu)

 • Ředitel školy může žákovi, který splnil povinnou školní docházku, přerušit vzdělávání, a to na dobu nejvýše dvou let. Po dobu přerušení vzdělávání žák není žákem této školy.
 • Po uplynutí doby přerušení vzdělávání pokračuje žák v tom ročníku, ve kterém bylo vzdělávání přerušeno, popřípadě se souhlasem ředitele školy ve vyšším ročníku, prokáže-li odpovídající znalosti. Ředitel školy na žádost ukončí přerušení vzdělávání i před uplynutím doby přerušení, nebrání-li tomu závažné důvody.
 • Odpovídající znalosti prokáže žák následujícím způsobem:
 1. vykoná všechny předepsané písemné pololetní práce ve stejném termínu jako ostatní žáci jeho třídy,
 2. vykoná doplňkové zkoušky ze všech předmětů v termínu do konce školního roku (31. 8.) dle školou stanoveného harmonogramu.

Nahoru

Změna volitelného předmětu

(dle čl. 6 / kap. I školního řádu)

 • Od kvinty má žák možnost výběru volitelného předmětu z nabídky určené ŠVP.
 • Na základě písemné žádosti adresované řediteli školy může žák změnit volitelný předmět – konverzaci v cizím jazyce, pokud v tom nebrání provozní důvody (minimální počet 7 žáků ve skupině).
 • Podmínkou přestupu je vykonání rozdílové zkoušky.

Nahoru

Výběr nepovinného předmětu

Student se přihlašuje do nepovinného předmětu prostřednictvím tohoto formuláře
na jeden školní rok.

Nahoru

Přestup z jiné školy

(dle § 66 zákona č. 561/2004 Sb.)

 • O přestupu žáka střední školy do jiné střední školy rozhoduje ředitel školy, do které se žák hlásí. V rámci rozhodování o přestupu žáka, zejména pokud má při přestupu dojít ke změně oboru vzdělání, může ředitel školy stanovit rozdílovou zkoušku a určit její obsah, rozsah, termín a kritéria jejího hodnocení.
 • Žádost zákonného zástupce nezletilého žáka obsahuje osobní údaje žáka (jméno, datum narození, třída a škola, kterou navštěvuje), souhlas žáka s přestupem a doložené dosavadní studijní výsledky (tj. zpravidla poslední vysvědčení).
  Postup pro přestup:
  1. poslat ředitelce školy oficiální žádost o přestup z… na Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 do …. ročníku (žádost musí být podepsaná zákonným zástupcem i uchazečem)
  2. přiložit k žádosti kopie vysvědčení z posledních 2 let studia
  3. vykonat úspěšně rozdílové zkoušky z následujících předmětů
  • ze 6 předmětů (ČJ, AJ, NJ, M, F, CH) v případě přestupu na vyšší gymnázium (tj. přestup do kvinty až oktávy)
  • ze 4 předmětů (ČJ, AJ, NJ, M) v případě přestupu na nižší gymnázium (tj. přestup do primy až kvarty)
  pozn. 1 Přestup je možné pouze z jiné SŠ, nikoliv ze ZŠ.
  pozn. 2 Německý jazyk se na našem gymnáziu vyučuje již od primy.

Nahoru

Nahoru

Ostatní:

Žádost o druhou sadu učebnic

Na žádost zákonného zástupce (doloženou lékařským potvrzením) může být žáku nižšího stupně gymnázia vydána druhá sada učebnic.