Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1/ Oficiální název
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Osmileté státní gymnázium
Obor: 79 – 41 – K /81
REDIZO: 600006166
IZO: 108001288

2/ Důvod a způsob založení
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 bylo založeno r. 1993 z popudu University Karlovy a MČ Praha 20, škola sídlí v Horních Počernicích. Z rozhodnutí MHMP bylo r. 2008 otevřeno detašované pracoviště gymnázia na Černém Mostě.
Gymnázium, je střední školou zřízenou Magistrátem hlavního města Praha se sídlem Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1, viz zřizovací listina ze dne
1.9.2014. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/68 ze dne 24. 5. 2019 nabyla účinnosti dnem 1. 6. 2019.

3/ Organizační struktura
Viz Organizační řád.

4/ Kontaktní spojení
Viz Kontakty.

5/ Bankovní spojení
9000631081/0100

6/ IČO
49371185

7/ DIČ
Gymnázium není plátcem DPH.

8/ Dokumenty
Viz Dokumenty.

9/ Žádosti o informace

U každé žádosti o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím ,musí být jednoznačně zřejmé, že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu tohoto zákona.

Žádost o informaci lze podat
a) ústně:

Žadatel uvede jméno a příjmení. Na ústní žádost poskytne škola ústní informaci. Není-li na ústně podanou žádost informace poskytnuta nebo nepovažuje-li žadatel ústně podanou informaci za dostačující, je třeba, aby žadatel podal žádost písemně.

b) písemně: (Formulář Žádost o poskytnutí informace – ke stažení ve formátu DOC)

gymnchod@gymnchod.cz
Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Chodovická 2250
193 00, Praha 9

Písemné žádosti o poskytnutí informace jsou přijímány osobním předáním žádosti vedení školy, poštou nebo prostřednictvím elektronických komunikací.
Žadatel uvede jméno, příjmení a adresu pro doručování. Adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa. Neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, není žádostí ve smyslu zákona.

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci, zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány:

Informace o zpracování osobních údajů – žáci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání (ke stažení ve formátu DOCX)

Ředitelství školy neposkytuje informace, které jsou označeny za utajovanou skutečnost podle zákona č. 148/1998 Sb., které jsou předmětem obchodního tajemství podle §17 zákona č. 513/1991 Sb., které jsou informacemi o majetkových poměrech osoby, která není povinným subjektem a které podléhají ochraně osobních údajů podle zákona 110/2019 Sb. Dále ředitelství neposkytne informace v případech uvedených v § 11 zákona č. 106/1999 Sb.

10/ Příjem žádostí a dalších podání
Získat příslušné informace, podat žádost či stížnost, předložit návrh, podnět či jiné dožádání lze písemně na adrese školy; v případech, kdy zákon výslovně nestanoví písemnou formu, též ústně (v předem domluvených termínech), telefonicky nebo elektronicky u vedení školy.

11/ Opravné prostředky
Opravné prostředky lze podávat na adrese:
Chodovická 2250
193 00, Praha 9 – Horní Počernice

Tel./fax: 281 921 487
E-mail: gymnchod@gymnchod.cz

Opravné prostředky je třeba podat písemně/osobně do kanceláře/ředitelny nebo zasláním poštou na uvedenou adresu.
Opravný prostředek (odvolání) lze podat proti správnímu rozhodnutí ředitele školy ve smyslu zákona č. 500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Dále lze podat odvolání proti rozhodnutí podle §15 zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění. Odvolání se podává pouze písemně odboru školství a mládeže MHMP prostřednictvím ředitelství školy.
Odvolání musí obsahovat název rozhodnutí, proti kterému se příslušná osoba odvolává, jeho datum a číslo jednací. Zvláštní formulář se nevyžaduje. Případné další náležitosti jsou uvedeny v poučení u každého rozhodnutí.
Lhůta podání opravného prostředku je stanovena v poučení příslušného rozhodnutí. Odvolání proti rozhodnutí o přijetí či nepřijetí ke studiu lze podat do 3 dnů ode dne doručení rozhodnutí, odvolání proti ostatním správním rozhodnutím podle zákona č. 561/2004 Sb. lze podat do 15 dnů ode dne doručení, pokud není v rozhodnutí nebo právním předpisem stanoveno jinak.

12/ Formulář
Viz sekce Dokumenty nebo přímo v sekci Chci řešit.

13/ Návody pro řešení nejrůznějších životních situací
Popisy životních situací, seřazených podle oblasti působnosti lze nalézt v sekci Chci řešit. Při řešení konkrétních situací postupujeme dle platných školských předpisů, případné problémy je možno řešit osobní konzultací po předchozí telefonické domluvě.

14/ Nejdůležitější předpisy
Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce v platném znění
Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech v platném znění
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění
Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví v platném znění
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím v platném znění
Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů
Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky v platném znění
Vyhláška č.13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři v platném znění
Vyhláška č. 47/2005 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou v platném znění

Texty zákonů lze nalézt na stránkách Ministerstva vnitra, které v souladu s § 12 zákona 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv zveřejňuje stejnopis Sbírky zákonů.

15/ Úhrady za poskytování informací

Sazebník úhrad za poskytování informací

Poskytování informací Poznámka
1. Kopírování na kopírovacích strojích A4 jednostranné   2,00
A3 jednostranné   2,00
A4 jednostranné   3,00
A3 jednostranné   4,00
2. Tisk A4 černobílé   2,00
A4 barevné 10,00
3. Kopírování na magnetické nosiče CD, DVD 20,00
5. Poštovné a jiné poplatky dle platných tarifů
6. Nahlížení do spisů a vnitřních dokumentů školy bezplatné
7. Rozsáhlé vyhledávání a poskytování informací

(pokud je poskytnutí informace celkově kratší než 1 hod., úhrada nákladů se nevyžaduje)

každá celá 1hod. 250,00
8. Vydání duplikátu vysvědčení 100,00

Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením celé úhrady předem na účet školy (vydání duplikátu vysvědčení). Úhrada nákladů je příjmem školy.

Duplikát dokladu o vzdělání (stejnopis vysvědčení apod.) se vystavuje za úhradu 100 Kč, na základě podané Žádosti o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC)

16/ Licenční smlouvy

Bakaláři software s.r.o. (informační systém školy)

Microsoft Ireland Operations Ltd. (MS Office)

Nakladatelství Fraus s.r.o. (e-učebnice)

Gordic spol. s r.o. (systémy pro účetnictví a inventarizaci majetku)

Databox s.r.o.   (výukový portál proskoly.cz – server na podporu žáků)

Česká pošta, s.p. (elektronické podpisy)

ACS Office s.r.o. ( FortiGate200D včetně licence UTM )

ATLAS consulting spol. s r.o.  (legislativní portál Codexis)

17/ Výroční zprávy podle zákona č. 106/1999 Sb.
Viz sekce Dokumenty.