Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

1/ Oficiální název

Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250
Právní forma: příspěvková organizace
IZO: 108001288

2/ Důvod a způsob založení

Příspěvková organizace Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250, byla zřízena MŠMT 1. 9. 1993 pod č.j. 13049/93-26 a sídlí na adrese Praha 9, Chodovická 2250/36. Z rozhodnutí MŠMT č.j. 34013/2000-14 ze dne 1.1.2001 přešla příspěvková organizace usnesením Rady hl.m.Prahy č. 550 ze dne 3.4.2001 do působnosti kraje hl.m. Praha.

Z rozhodnutí MHMP bylo r. 2008 otevřeno detašované pracoviště gymnázia na Černém Mostě. Zřizovací listina je ze dne 19. 6. 2014 a nabyla účinnosti 1.9.2014. Změna zřizovací listiny příspěvkové organizace byla schválená usnesením Zastupitelstva hlavního města Prahy č. 7/68 ze dne 24. 5. 2019 nabyla účinnosti dnem 1. 6. 2019, včetně dodatků.

Hlavním účelem příspěvkové organizace, která je osmiletým gymnáziem, je poskytování základního a středního vzdělávání podle ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (školský zákon), a vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 13/2005 Sb. o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.

3/ Organizační struktura

Statutárním orgánem příspěvkové organizace je její ředitelka, (dále jen „ředitelka“). Ředitelka činí právní úkony jménem příspěvkové organizace ve všech věcech. Do funkce je jmenována a může být odvolána v souladu s § 166 školského zákona a vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích.

4/ Kontaktní spojení

4.1 Kontaktní poštovní adresa

Sídlo: Praha 9, 193 00, Chodovická 2250/36

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Adresa pro osobní návštěvu: v předchozím bodě

4.3 Úřední hodiny

Úřední hodiny: po telefonické domluvě – ředitelka, zástupce řed.

4.4 Telefonní čísla

Viz kontakty

4.5 Adresa internetových stránek

Webové stránky: www.gymnchod.cz

4.6 Adresa podatelny

Shodná s poštovní adresou

Přehled technických nosičů dat, na kterých povinný subjekt přijímá dokumenty v elektronické podobě:

USB flash disk.

4.7 Elektronická adresa podatelny

E-mailová adresagymnchod@gymnchod.cz

4.8 Datová schránka

ID datové schránky: y2n2q7v

5/Případné platby lze poukázat

Č. účtu organizace   9000631081/0100 (variabilní symbol je rodné číslo žáka bez čtyřčíslí za lomítkem)

Č. účtu stravné  FZŠ Chodovická 2250/36 – odkaz na web

Č. účtu stravné  ZŠ Vybíralova 964/8 – odkaz na web

6/ IČO

49371185

7/Plátce daně z přidané hodnoty

Gymnázium není plátcem DPH.

8/ Dokumenty

8.1 Seznam hlavních dokumentů

8.1.1 Dokumenty podléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout

 • Zřizovací listina školy rozhodnutí o zápisu do školského rejstříku – v listinné podobě v ředitelně školy a dále její sken na webu školy zde
 • Údaje o rozpočtu v aktuálním a uplynulém roce – v listinné podobě v ředitelně školy a dále na webu školy zde
 • Školní vzdělávací programy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Výroční zpráva o činnosti školy – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Školní řád – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě na webu školy zde
 • Rozvrh vyučovacích hodin – v listinné podobě v ředitelně školy a dále v elektronické podobě – IS Bakaláři

 8.1.2. Dokumenty nepodléhající zveřejnění, do kterých je umožněno nahlédnout pouze při prokázání oprávněného zájmu (zejména zákonným zástupcem dítěte). Nahlížení může proběhnout formou předložení částečně anonymizované kopie dokumentu v případě, že dokument obsahuje též údaje, do kterých nahlížející není oprávněn nahlédnout.

 • Dokumentace BOZP a PO – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Účetní, majetková a hospodářská dokumentace – v listinné podobě v účtárně školy
 • Soubor vnitřních směrnic a předpisů – v listinné podobě v ředitelně školy
 • Třídní kniha, která obsahuje průkazné údaje o poskytovaném vzdělávání a jeho průběhu
  – v elektronické podobě – po předchozí domluvě s ředitelem školy
 • Doklady o přijímání žáků a uchazečů ke vzdělávání, o průběhu vzdělávání a jeho ukončování – v listinné/elektronické podobě ve spisovně školy

8.2. Rozpočet

Rozpočet školy a jeho střednědobý výhled je přístupný na webových stránkách Hlavního města Prahy (www.praha.eu).

9/ Žádosti o informace

Při vyřizování žádostí o informace se postupuje dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Směrnice upravující svobodný přístup k informacím je přístupná v listinné podobě v ředitelně školy a v elektronické podobě zde

10/Příjem podání a podnětů

Žádosti a další podání je možné doručit osobně do ředitelny školy v úřední hodiny, zaslat písemně na adresu školy, elektronicky na emailovou adresu školy, prostřednictvím DS nebo telefonicky na telefonním čísle kanceláře školy. Příjem žádostí a dalších podání se řídí podle svého obsahu zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

11/ Předpisy

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných právních předpisů naleznete na následující stránce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

11.2 Vydané právní předpisy

Povinný subjekt nevydává právní předpisy v rámci věcné působnosti. Soubor vnitřních směrnic je k dispozici v listinné podobě v úředních hodinách v ředitelně školy.

12/Úhrady za poskytování informací

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazba nákladů na pořízení informace činí:

 1. Kopírování černobílé na kopírovacích strojích

Formát A4 jednostranný……………………………………….…………1,50 Kč/A4

Formát A4 oboustranný………………………………………….……….2,00 Kč/A4

Formát A3 jednostranný…………………………………….…….………2,50 Kč/A3

Formát A3 oboustranný…………………………………….…….………3,00 Kč/A3

 1. Tisk na tiskárnách PC

Formát A4 na laserové tiskárně…………………………….……………2,00 Kč/A4

Formát A4 na ostatních tiskárnách.………….…….…………….………2,50 Kč/A4

 1. Kopírování na magnetické nosiče

CD……………..……………………………….………..………………50,00 Kč/1ks

 1. Jiné kopírování a filmování

Video………………………………………..……………………………dle skutečných nákladů

 1. Vystavení stejnopisu vysvědčení …………………………………… 100 Kč

Duplikát dokladu o vzdělání (stejnopis vysvědčení apod.) se vystavuje na základě podané Žádosti o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC)

 1. Za odeslání informace

Poštovné a jiné poplatky dle sazeb platného poštovního sazebníku

7.. Další věcné náklady

Dle formy poskytované informace

 1. Osobní náklady

Osobní náklady, přesáhne-li doba zpracování a vyhledání informace 1 hod. a za každou další započatou hodinu……………………………………………………..150,00 Kč/hod.

 1. Pokud je požadovaná informace obsažena v publikaci nebo tiskovině vydávané školou, předškolním nebo školským zařízením, hradí se náklady ve výši ceny příslušného výtisku.
 2. Úhrady jsou vybírány v kanceláři školy v hotovosti, žadateli je vždy potvrzena úhrada poplatku. V odůvodněných případech lze podmínit vydání informace zaplacením celé úhrady předem na účet školy (vydání duplikátu vysvědčení). Úhrada nákladů je příjmem školy. Nepřesáhne-li částka za poskytnutí informací 50,- Kč, budou poskytnuty zdarma.

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

Žádná rozhodnutí o výši úhrad vydaná podle zákona o svobodném přístupu k informacím v případě stížnosti nebyla ve vztahu k povinnému subjektu za poslední dva roky vydána.

 13/ Licenční smlouvy

Škola nemá licenční smlouvy.

14/ Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Na webových stránkách školy  – odkaz

15/ Informace o zpracování osobních údajů

viz web školy – Dokumenty