Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250

Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250Projekt: Modernizace přírodovědné učebny na Gymnáziu, Praha 9, Chodovická 2250

Registrační číslo projektu: CZ.07.4.67/0.0/0.0/17_054/0001032

 Výstupem projektu bude kompletně zrekonstruovaná odborná učebna (po stavební, technické i vizuální stránce) pro třicet žáků, která bude v maximální možné míře využívána pro výuku odborných předmětů, a to především fyziky, biologie a chemie. Kromě toho se předpokládá její využití i k četným mimoškolním aktivitám, především pak Školního klubu. Výstupy budou následně občasně využívány i partnerskými školami při společných akcích. Parametry zmodernizované učebny a jejího vybavení nábytkem a výukovými pomůckami budou odpovídat požadavkům žáků, pedagogů a relevantních orgánů. Díky realizaci projektu bude maximálně využita prostorová kapacita nové učebny a moderní vybavení, které přispěje k mnohem efektivnějšímu a atraktivnějšímu osvojování si klíčových kompetencí.

Hlavním cílem projektu, se kterým všechny ostatní synergicky souvisí, je zvýšení kvality infrastruktury pro vzdělávání na gymnáziu Chodovická. Předmětem projektu je výrazné zlepšení kvality výuky a výukového procesu. Díky pořízení moderních vyučovacích technologií bude v modernizované učebně zavedena interaktivní praktická výuka. Vzdělávací proces zde bude inovativní v tom smyslu, že umožní uskutečňovat výuku za použití moderních demonstrativních a praktických metod s využitím ICT technologií. Projekt jednoznačně přispěje ke zkvalitnění a zefektivnění výukového procesu a celkově se zlepší kredit školy.

Dílčí cíle projektu, které s hlavním cílem projektu synergicky souvisejí, jsou:

  • Drobné stavební úpravy odborné učebny přírodních věd s cílem maximálního možného využití užitné plochy učebny a modernizace zastaralých interiérových prvků (podlahy, demonstračního učitelského stupínku, zatemnění učebny), dále modernizace elektroinstalace a zdravotně technické instalace.
  • Pořízení vybavení do přírodovědné učebny souvisejícím příslušenstvím a novým nábytkem (demonstračním učitelským pracovištěm na pokusy, stolem se dřezem, katedrou, žákovskými laboratorními stoly, židlemi, mycím centrem a skříněmi pro uložení pomůcek). Do učebny budou nakoupeny odborné výukové pomůcky pro žáky i učitele a interaktivní dataprojektor s ultrakrátkou projekcí na novou keramickou tabuli.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Evropskými strukturálními a investičními fondy v rámci Operačního programu Praha – pól růstu ČR.