Maturity

MATURITNÍ ZKOUŠKA 2021

Kánon literárních děl k maturitní zkoušce 2021

Kritéria pro sestavení žákovského seznamu četby

Seznam literárních děl-formulář 2021

MZ 2021-Písemné práce-základní údaje

Maturitní témata profilové části ústní zkoušky 2021

Maturitní zkouška se ve školním roce 2020/2021 skládá ze dvou částí – společné (státní) a profilové (školní). Aby žák uspěl u maturity, musí úspěšně složit povinné zkoušky obou těchto částí.a

Základními legislativními normami jsou Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a Vyhláška č. 177/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Skutečnosti podle §19 odst. 1 vyhlášky č. 177/2009 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti této vyhlášky, rozhodné pro konání profilové části maturitní zkoušky v jarním zkušebním období 2021 zveřejní ředitelka školy nejpozději do 15. října 2020, tj.

– konkrétní délku konání a rozsah textu písemné práce podle §14a a 14c,

– kritéria pro sestavení žákovského seznamu literárních děl podle§ 14b.

Termíny konání maturitní zkoušky 2021
Písemná práce z ČJ – 8. 4. 2021
Písemná práce z AJ nebo NJ – 9. 4. 2021
Ústní maturitní zkoušky – 17.-21. 5. 2021


Forma konání zkoušek

A)  společná část

Všechny části společné zkoušky mají formu didaktického testu.

B)  profilová část

 • Český jazyk a literatura
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Cizí jazyk (Anglický jazyk / Německý jazyk), ze kterého žák konal zkoušku ve společné části
 • kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

Nabídka pro výběr 2 povinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky (žák si může volit jen

předměty, ze kterých nekonal zkoušku ve společné části):

 • Anglický jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Německý jazyk – kombinace forem: písemná práce + ústní zkouška

(hodnocení 40% písemná práce, 60 % ústní zkouška)

 • Matematika – ústní zkouška
 • Základy společenských věd – ústní zkouška
 • Biologie – ústní zkouška
 • Fyzika – ústní zkouška
 • Chemie – ústní zkouška
 • Dějepis – ústní zkouška
 • Zeměpis – ústní zkouška
 • Informatika- ústní zkouška

Nepovinnou profilovou zkoušku z cizího jazyka lze nahradit výsledkem standardizované zkoušky z tohoto cizího jazyka doložené jazykovým certifikátem. Seznam zkoušek nahrazujících zkoušku z cizího jazyka je ke stažení na maturita.cermat.cz. Písemnou žádost o nahrazení zkoušky podává žák ředitelce školy nejpozději do 31. března pro konání maturitní zkoušky v jarním zkušebním období a do 30. června pro konání maturitní zkoušky v podzimním zkušebním období. Součástí žádosti je vždy doklad nebo ověřená kopie dokladu o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky.

Sledujte webové stránky:   maturita.cermat.cz