Přijímací řízení

Přijímací řízení 2020/2021

Vážení uchazeči,

 na níže uvedeném internetovém odkazu se můžete podrobně seznámit s průběhem JPZ, dále je zde možné si vyzkoušet i vzorové testy JPZ:

https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska-2019/priprava-na-dalku

 Mimo jiné zde naleznete Průvodce přípravou na konání JPZ

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV. Přípravu a vyhodnocování testů bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV – Cermat).

Obecné informace

 • Kritéria přijímacího řízení  – ke stažení ve formátu DOCX
 • budou otevřeny dvě třídy: jedna – Horní Počernice (30 žáků), jedna – detašované pracoviště na Černém Mostě (30 žáků)
  • o umístění žáků na jednotlivá pracoviště rozhoduje vedení školy po převzetí veškerých zápisových lístků, včetně uchazečů přijatých na odvolání, a to dle kritérií v tomto pořadí:
   1. bydliště v městské části příslušného pracoviště
   2. sourozenec studující na příslušném pracovišti
   3. preference příslušného pracoviště (vyjádřená při odevzdání zápisového lístku uchazeče) podmíněná pořadím celkového umístění v přijímacím řízení až po naplnění kapacity pracoviště (30 žáků)

Přihláška

 • tiskopis MŠMT s růžovým podtiskem – formulář přihlášky ( PDF)
 • na přihlášce je možno uvést dvě různé školy – ve stejném pořadí (vyplněnou přihlášku okopírovat, obě identická vyhotovení podepíší zákonný zástupce i uchazeč) a doručit nejpozději do 1. 3. 2020 oběma uvedeným školám –  zde na pracoviště v Horních Počernicích
 • termín zkoušky se v případě volby 2 škol neuvádí – vyplývá z uvedeného pořadí škol
 • ověřit klasifikaci z příslušných ročníků ZŠ (razítko + podpis), nebo doložit úředně ověřené kopie (výpis) z vysvědčení
 • přiložit diplomy a ocenění ze znalostních soutěží za 1. – 3. místo obvodních a vyšších kol (vyjma soutěží korespondenčního typu)
 • v případě požadavku uzpůsobení podmínek přijímacího řízení přiložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) msmt.cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • zdravotní potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
 • v případě uchazeče – cizince ze země mimo EU předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (písemnosti v cizím jazyce v originálním znění + úředně ověřený překlad do češtiny)
 • na přihlášce nesmí dále chybět:
  • kontaktní spojení na rodiče – telefon, e-mail (na tuto adresu bude odeslán výpis výsledků didaktických testů konaných v rámci jednotné přijímací zkoušky 2020), datová schránka (zřízená pro fyzickou osobu)
  • korespondenční adresa – pokud se liší od trvalého bydliště
  • podpisy uchazeče i zákonného zástupce

Přijímací zkouška

 • pracoviště Chodovická 2250 – 9. 6. 2020 (pro uchazeče kteří uvedli Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 na 1. místě v pořadí škol)
 •  náhradní termín JPZ je stanoven na 23. 6. 2020 (pro uchazeče kteří uvedli Gymnázium, Praha 9, Chodovická 2250 na 1. místě v pořadí škol a svou neúčast na výše uvedeném termínu řádně a v termínu omluvili u ředitele školy )
 • pozvánky k přijímacím zkouškám (konkrétní informace) budou odesílány nejpozději 10 pracovních dní před konáním zkoušky v řádném termínu a poštou i elektronicky na e- mailovou adresu uvedenou zákonným zástupcem v přihlášce, jejich součástí bude i registrační číslo, které uchazeč použije k označení všech svých testů a následně ke zjištění výsledku umístění
 • zkoušky nanečisto nejsou organizovány (ilustrační testy – cermat.cz)
 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • v případě absence uchazeče na přijímací zkoušce je třeba do 3 dnů doručit písemnou omluvu od lékaře
 • hygienická pravidla pro konání přijímací zkoušky, na zkoušku je třeba  přinést vyplněné a podepsané Čestné prohlášení (pokud uchazeč vyplněné a podepsané Čestné prohlášení nepředloží při vstupu do budovy, nebude ke konání přijímací zkoušky vpuštěn do budovy školy, pokud následně dodá do 3 dnů písemnou omluvu řediteli školy, může být zařazen na náhradní termín přijímacího řízení)

 • Výsledky přijímacích zkoušek

  • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na www.gymnchod.cz a na vchodu do hlavní budovy v Horních Počernicích jako výčet jejich registračních čísel 17. 6. 2020
  • seznam přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí, poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (doporučeně)
  • Odvolání proti rozhodnutí ředitele školy není přípustné, je možné podat žádost o vydání nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb. Vzor žádosti o nové rozhodnutí
  • standardní odvolání je nahrazeno institutem nového rozhodnutí podle § 101 písm. b) správního řádu, kterým lze změnit původní rozhodnutí o nepřijetí uchazeče, díky tomuto procesu může ředitelka školy po odevzdání zápisových lístků přijatých uchazečů přijmout na uvolněná místa uchazeče „pod čarou“ podle výsledného pořadí
  • zákonný zástupce má v průběhu přijímacího řízení právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a to  17. 6. 2020 od 9:00 do 12:00 na pracovišti v Horních Počernicích podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům

    Zápisový lístek

 • vyzvednout na ZŠ
 • v případě přijetí odevzdat do 5 pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (webové stránky školy, hlavní vchod obou budov)  tj. do 24. 6. 2020
 • musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem
 • může být vydán zpět zákonnému zástupci a uchazeči (zpětvzetí potvrzují svými podpisy) po odevzdání písemné žádosti a předložení rozhodnutí o přijetí uchazeče na základě odvolání na jinou SŠ