Přijímací řízení

Přijímací řízení 2021/2022

Mimořádná opatření MZ

Opatření obecné povahy MŠMT – Bezpečnostní a hygienická nařízení proti šíření Covidu 19

Hygienická pravidla pro konání přijímací zkoušky ve školním roce 2021

Opatření MZ ze dne 6.4.2021 -_ochrana dýchacích cest

Přijatí a nepřijatí uchazeči NT

Rozdělení žáků na pracoviště Chodovická

Rozdělení žáků na pracoviště Vybíralova

Schůzka zákonných zástupců budoucích žáků prim

Vážení rodiče,

společná schůzka rodičů budoucích žáků prim s vedením školy proběhne v úterý 29. 06. 2021 od 17:00 pro primu A a od 18:00 pro primu B. Obě schůzky se uskuteční na detašovaném pracovišti v ulici Vybíralova 964.

Na této schůzce se Vám představí vedení školy i třídní profesorky, budou Vám předány přihlašovací údaje do systému Bakaláři, budete seznámeni se Školním řádem a ochranou osobních údajů na naší škole. Dále Vám bude předána přihláška na plánovaný adaptační kurz prim.

Rozdělení žáků na jednotlivá pracoviště bude zveřejněno na webu školy v sekci Přijímací řízení, jakmile to bude možné.

S pozdravem
vedení školy

Jednotná zkouška se koná formou písemných testů a ověřuje osvojení přiměřeného obsahu učiva vzdělávacích oborů Český jazyk a literatura a Matematika a její aplikace, stanoveného RVP ZV. Přípravu a vyhodnocování testů bude zajišťovat Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV – Cermat).

Obecné informace

 • Kritéria přijímacího řízení  – ke stažení ve formátu DOCX
 • budou otevřeny dvě třídy: jedna – Horní Počernice (30 žáků), jedna – detašované pracoviště na Černém Mostě (30 žáků)
  • o umístění žáků na jednotlivá pracoviště rozhoduje vedení školy po převzetí veškerých zápisových lístků, včetně uchazečů přijatých na odvolání, a to dle kritérií v tomto pořadí:
   1. bydliště v městské části příslušného pracoviště
   2. sourozenec studující na příslušném pracovišti
   3. preference příslušného pracoviště (vyjádřená při odevzdání zápisového lístku uchazeče) podmíněná pořadím celkového umístění v přijímacím řízení až do naplnění kapacity pracoviště (30 žáků)

Přihláška

 • tiskopis MŠMT s růžovým podtiskem (přihlášku je nutné tisknout oboustranně)  formulář přihlášky ( PDF)
 • na přihlášce je možno uvést dvě různé školy – ve stejném pořadí (vyplněnou přihlášku okopírovat, obě identická vyhotovení podepíší zákonný zástupce i uchazeč) a doručit nejpozději do 1. 3. 2021 oběma uvedeným školám –  zde na pracoviště v Horních Počernicích
 • termín zkoušky se v případě volby 2 škol neuvádí – vyplývá z uvedeného pořadí škol
 • ověřit klasifikaci z příslušných ročníků ZŠ (razítko + podpis), nebo doložit úředně ověřené kopie (výpis) z vysvědčení
 • v případě požadavku uzpůsobení podmínek přijímacího řízení přiložit doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC) cz/vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore
 • zdravotní potvrzení lékaře na přihlášce není vyžadováno
 • v případě uchazeče – cizince ze země mimo EU předložit potvrzení o oprávněnosti pobytu na území ČR (písemnosti v cizím jazyce v originálním znění + úředně ověřený překlad do češtiny)
 • na přihlášce nesmí dále chybět:
  • kontaktní spojení na rodiče – telefon, e-mail (na tuto adresu bude odeslán výpis výsledků didaktických testů konaných v rámci jednotné přijímací zkoušky 2021), datová schránka (zřízená pro fyzickou osobu)
  • korespondenční adresa – pokud se liší od trvalého bydliště
  • podpisy uchazeče i zákonného zástupce

Přijímací zkouška

 • pracoviště Chodovická 2250 – 5. 5. nebo 6. 5. 2021 (dle uvedeného pořadí školy)
 • pozvánky k přijímacím zkouškám (konkrétní informace) budou odesílány nejpozději 14 dní před konáním zkoušky v řádném termínu, jejich součástí bude i registrační číslo, které uchazeč použije k označení všech svých testů a následně ke zjištění výsledku umístění
 • zkoušky nanečisto nejsou organizovány (ilustrační testy – cermat.cz)
 • jednotná přijímací zkouška z českého jazyka a literatury a z matematiky
 • v případě absence uchazeče na přijímací zkoušce je třeba do 3 dnů doručit písemnou omluvuod lékaře

Výsledky přijímacích zkoušek

 • seznam přijatých uchazečů bude zveřejněn na gymnchod.cz a na vchodu do hlavní budovy v Horních Počernicích jako výčet jejich registračních čísel 20. 5. 2021 v odpoledních hodinách.
 • seznam přijatých uchazečů je zároveň rozhodnutím o přijetí, poštou se zasílá pouze rozhodnutí o nepřijetí (doporučeně)
 • odvolání proti rozhodnutí je nutno podat do 3 pracovních dnů od jeho doručení
 • zákonný zástupce má v průběhu přijímacího řízení právo seznámit se s podklady pro vydání rozhodnutí a nejpozději do 20. 5. 2021 od 9:00 do 13:00na pracovišti v Horních Počernicích podat k rukám vedení školy písemné vyjádření (námitky) k podkladům

Zápisový lístek

 • vyzvednout na ZŠ
 • v případě přijetí odevzdat do 10 pracovních dnů ode dne následujícího po zveřejnění seznamu přijatých uchazečů (webové stránky školy, hlavní vchod obou budov)
 • musí být podepsán uchazečem a zákonným zástupcem
 • může být vydán zpět zákonnému zástupci a uchazeči (zpětvzetí potvrzují svými podpisy) po odevzdání písemné žádosti a předložení rozhodnutí o přijetí uchazeče na základě odvolání na jinou SŠ

Schola Pragensis

Situace kolem Covid 19 neumožňuje uskutečnit 25. ročník tradičního veletrhu pražských středních škol Schola Pragensis prezenční formou. Nicméně bude realizována Schola Pragensis on-line, která umožní uchazečům o studium a jejich rodičům získat potřebné informace.

Schola Prasgensis on-line bude zahájena ve čtvrtek 26. listopadu 2020 v 10.00 hodin živým přenosem ze studia z reprezentačních prostor primátora Hlavního města Prahy, živý přenos bude pokračovat až do soboty 28. listopadu 2020. Ale ani poté Schola Pragensis on-line neskončí, nýbrž bude pokračovat až do konce února 2021, kdy budou průběžně poskytovány důležité informace, fungovat on-line poradny, organizovány besedy apod.

Ve čtvrtek 26. listopadu 2020 od 10.00 do 12.00 hodin bude živé vysílání zaměřeno primárně na žáky základních škol, kteří uvažují o přechodu na střední školu, případně přecházejí na střední školu, neboť jsou v deváté třídě. Po slavnostním zahájení Schola Pragensis on-line jim budou poskytnuty základní a velmi důležité informace, týkající se přijímacího řízení a také, aby se orientovali v nových stránkách pro vzdělávání www.prahaskolska.eu, kde pro ně budou přichystány prezentace škol, videa, podcasty. V druhé části vysílání jim bude umožněno klást dotazy, na které v živém přenosu dostanou odpovědi.

Ve stejný den, tedy ve čtvrtek 26. listopadu 2020, bude od 16.30 hodin realizován podobný blok, tentokráte však zaměřený na rodiče žáků.

Další aktuální informace naleznete také na FacebookuInstagramu a YouTube. Program ke stažení zde. Plakát akce ke stažení zde.