Dokumenty

Vize školy:
Naše gymnázium je žáky, pedagogy i veřejností vnímáno jako místo s přátelskou atmosférou, kde se všichni cítí bezpečně a kam se rádi vrací; místo, kde spolu žáci, učitelé i rodiče komunikují otevřeně, se vzájemným respektem, jsou si oporou, inspirují se a aktivně se tak podílejí na rozvoji svého potenciálu, a tím i na rozvoji celé školy.

Zřizovací listina
Organizační řád
Organizační struktura
Školní řád
Řády odborných pracoven
Vnitřní řád školního klubu
Rozpočet pro rok 2021
Rozpočet pro rok 2022
Rozpočet pro rok 2023
Střednědobý výhled nákladů a výnosů

Školní vzdělávací program:
Nižší stupeň gymnázia (původní verze)
Nižší stupeň gymnázia (aktualizace od 1.9.2021)
Postupný náběh platnosti aktualizovaného ŠVP ZV
Vyšší stupeň gymnázia

Dodatek k ŠVP ZV (nižší stupeň) – od 1.9.2023
Příloha, Německý jazyk, ŠVP ZV (nižší stupeň) – od 1.9.2023
Dodatek k ŠVP GV (vyšší stupeň) – od 1.9.2023
Příloha, Německý jazyk, ŠVP GV (vyšší stupeň) – od 1.9.2023
Příloha, Informatika, ŠVP GV (vyšší stupeň) – od 1.9.2023
Příloha, Inf, Postupný náběh platnosti aktualizovaného ŠVP GV – od 1.9.2023

Výroční zpráva 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-22, 2022-2023
Poskytovaní informací podle zákona 106/1999
Inspekční zpráva České školní inspekce z roku 2022
Informace o zpracování osobních údajů – žáci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – zaměstnanci (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – uchazeči o zaměstnání (ke stažení ve formátu DOCX)
Informace o zpracování osobních údajů – distanční výuka (ke stažení ve formátu DOCX)
Prohlášení o přístupnosti webu
Informace o zpracování OÚ – testování COVID včetně PCR testů
Signály šikanování

Formuláře

Čestné prohlášení – Covid-19
Návrh kandidáta do školské rady
Suplovací list
Potvrzení o studiu
Formulář uvolnění z výuky – odchod z vyučování
Formulář uvolnění z výuky na déle než 3 dny
Formulář uvolnění z tělesné výchovy
Přihláška k nepovinnému předmětu
Přihláška do oddělení školního klubu
Posudek o zdravotní způsobilosti dítěte
Prohlášení o bezinfekčnosti
Hodnocení bolestného
Hodnoceni ztíženi společenského uplatnění
Hlášení vzniku škodní události – pojištění odpovědnosti
Oznámení vzniku škodní události z pojištěného majetku
Žádost o vystavení stejnopisu (ke stažení ve formátu DOC)
Žádost o poskytnutí informace (ke stažení ve formátu DOC)
Informovaný souhlas zletilého žáka/zákonného zástupce nezletilého žáka s testováním COVID – 19