Volby do školské rady

Vážení rodiče,

volby nových členů do školské rady Gymnázia, Chodovická 2250, Praha 9 proběhnou 15.4. na detašovaném pracovišti  a 16.4. v Horních Počernicích  na třídních schůzkách.

Zákonní zástupci nezletilých žáků  a žáci zletilí mohou volit do školské rady celkem dva členy.

Volbám předchází návrh kandidátů. Každý volič může na formuláři, který je umístěn  na www.gymnchod.cz – dokumenty, navrhnout kandidáta a výše zmíněný formulář zaslat do 1. 4. 2015 na adresu sykorova@gymnchod.cz.

Kandidátka bude předložena rodičům na třídních schůzkách.  Každý rodič může označit nejvýše dva kandidáty (pokud se dostaví oba rodiče, mají pouze jeden hlas za každé dítě).

Vybrané volební lístky předají třídní učitelé po schůzce volební komisi. První dva kandidáti s nejvyšším počtem hlasů se stávají členy školské rady Výsledky budou  zveřejněny 17. 4. 2015.

Navrhovat kandidáty je obtížné, protože se rodiče navzájem neznají. Pro inspiraci zasíláme několik jmen rodičů, kteří by s případným zvolením a následným členstvím ve školské radě souhlasili:

Bc. Konejlová Štěpánka – soc. kurátorka, pracovnice MČ Praha 20, mnohaletá členka ŠR

Víchová Helena – pracovnice odboru sociálních věcí a školství MČ Praha 20

MUDr. Nová Jitka - lékařka

Šenkýř Petr – fotograf

 

Volební komise:

Mgr. Sýkorová Táňa (předseda)

Mgr. Jáklová Anna

Mgr. Demuth Milan

PaedDr. Krátká Eva

 

 

Gymnázium je státní škola, jejímž zřizovatelem je hlavní město Praha

V roce 2013  oslavilo 20.výročí svého založení.

Bylo založeno v roce 1993 jako osmileté s všeobecným zaměřením. Důraz byl vždy kladen na výuku jazyků a praktické zvládání PC.
Od září 2008 provozuje gymnázium ještě detašované pracoviště v Praze 9 na Černém Mostě. Obě budovy prošly rozsáhlou rekonstrukcí (výměna oken, zateplení).
Obě budovy školy jsou umístěny v klidném prostředí plné zeleně s dobrou dopravní dostupností. Nenahraditelným způsobem pokrývají potřebu po gymnaziálním vzdělávání pro široký pás východního okraje Prahy.
Je již tradicí, že gymnázium nemá vážnější problémy s drogami, alkoholem nebo šikanou. Panuje zde atmosféra přiměřeného respektu a vyvážené tolerance.
Ve společné (státní) části maturitní zkoušky gymnázium dosahuje výborných výsledků. Ve všech maturitních předmětech je umístění naší školy mezi gymnázii v Praze i celé ČR velmi dobré. Absolventi se hlásí na všechny typy vysokých škol; jejich úspěšnost v přijímacím řízení je 90%.
Každoročně škola organizuje zahraniční poznávací zájezdy a sportovní kurzy.Studenti mohou navštěvovat řadu volnočasových aktivit školního klubu, kde se zábavným způsobem vzdělávají nebo sportují.
V rámci finančních možností škola disponuje standardním vybavením, které představuje 15 dataprojektorových učeben, 65 počítačů, 4 učebny PC, bezplatný přístup studentů na internet a 2 knihovny.