Projekt Občan – Pomoc handicapovaným lidem

Projekt Občan – Pomoc handicapovaným lidem

Jak jste se dozvěděli již v minulém čísle HPZ, věnovala se naše třída 4. A ve svém projektu problémům handicapovaných lidí. V průběhu práce jsme se seznámili s důležitými právními normami, druhy handicapů i systémem sociálních dávek. Navázali jsme kontakt s KC Motýlek, pro které jsme pořádali sbírku, a dále s DC Paprsek, kam skupina našich spolužáků pravidelně docházela a vyzkoušela si práci dobrovolníků. Já jsem se zapojil do spolupráce se Studiem OÁZA, které organizuje pro své klienty řadu volnočasových kroužků.

Dne 21.11. 2018  jsme Studio OÁZA v centru Prahy poprvé navštívili. Hned se nás ujala paní ředitelka Marcela Lorencová, která nám předala důležité informace o Studiu, které jsme použili do našeho projektu. Během této návštěvy jsme se zapojili do aktivit hudebně-pohybového kroužku, jež byly zaměřeny na téma státních svátků a výročí. Druhá návštěva proběhla 15.12. 2018, kdy jsme se podíleli na přípravě adventního koncertu v kostele sv. Jana Křtitele vedle Studia. Pomáhali jsme s přípravou dárků pro klienty, pohoštěním na besídku a také s přípravou hlediště na koncert. Na koncertu vystupovala hudební skupina Cecilka s vánočními koledami. Celý den jsme si užili, potkali jsme spoustu nových lidí, nabyli nových zkušeností a adventní koncert nám pomohl naladit se do vánoční atmosféry.

Lukáš Lisa, kvarta A

Projekt Občan – 1. pololetí 2018/2019

Třída: 4. A
Téma: Problémy handicapovaných lidí

     V průběhu 1. pololetí pracovala třída 4. A v předmětu výchova demokratického občana na Projektu Občan. Jako téma si třída zvolila Problémy handicapovaných lidí. Práce v projektu probíhá ve 4 etapách, každou z nich zpracovává jedna ze 4 skupin, na které je třída rozdělena.

Úkolem 1. skupiny bylo zmapovat problémy handicapovaných lidí v naší společnosti.  Studenti se zaměřili na druhy postižení, práva zdravotně postižených, invalidní důchod a vzdělávání postižených dětí.

Úkolem členů 2. skupiny bylo popsat, jak jsou v naší společnosti řešeny problémy lidí s handicapem. Nejprve se věnovali důležitým právním normám. Dále uvedli druhy průkazů, které opravňují jejich držitele k určitým úlevám. V další části se zaměřili se na úlohu neziskových organizací, se kterými třída později navázala kontakt. Popsali různé způsoby terapií, které pomáhají postiženým lidem zvládnout jejich handicap.

Úkolem 3. skupiny bylo navrhnout vhodná řešení, kterými by třída mohla pomoci zmírnit lidem s handicapem jejich náročné životní podmínky. Navržena byla spolupráce s některými neziskovými organizacemi – Studiem OÁZA a DC Paprsek, a uspořádání sbírky her, kreslicích potřeb a dalších předmětů pro KC Motýlek.

Úkolem 4. skupiny byla především praktická realizace návrhů připravených studenty 3. skupiny.

V průběhu práce na projektu studenti uspořádali besedu s vedoucí Odboru sociálních věcí a školství ÚMČ Praha 20 Ing. Monikou Brzkovskou. Skupina 4 studentů pravidelně docházela do DC Paprsek, kde si vyzkoušeli práci dobrovolníků (celkem 5x). Jiná skupina 2x navštívila Studio OÁZA, kde měli možnost vyzkoušet si práci dobrovolníků při činnosti jednoho z kroužků a při 2. návštěvě pomáhali celý den s přípravou vánočního programu.

Úspěšně také proběhla sbírka pro KC Motýlek, kterou studenti zajistili od přípravy plakátů, relace ve školním rozhlase, až po předání výtěžku p. ředitelce KC a sepsání krátké zprávy do Hornopočernického zpravodaje.

       Při práci na projektu si třída vedla velmi dobře, studenti získali nejen cenné vědomosti, ale především důležité sociální zkušenosti a dovednosti, které jistě řada z nich zúročí ve svém budoucím životě.

A v čem studenti sami spatřovali přínos projektu? Cituji na závěr slova některých z nich:

  • Seznámili jsme se s problémy handicapovaných lidí – zjistili jsme, jak se staví k problémům handicapovaných česká legislativa a které organizace se těmito problémy zabývají.
  • Uvědomili jsme si, co znamená život s handicapem .
  • Porozuměli jsme potřebám a tužbám handicapovaných a získali jsme k nim respekt. Zjistili jsme, že jsou handicapovaní lidé mnohem více samostatní, než jsme si mysleli.
  • Zažili jsme radost handicapovaných dětí, kterým jsme pomohli.
  • Uvědomili jsme si, jaké máme štěstí, že jsme zdraví.
  • Tento projekt považujeme za velmi úspěšný, dokázal, že zvládneme pracovat jako celek.

              Zapsala: PaedDr. Věra Čecháková