Fiktivní firmy

Fiktivní firmy

Již druhým rokem zakládají  na našem gymnáziu studenti kvart v rámci předmětu Člověk a svět práce své fiktivní firmy. Odborné rady a konzultace  poskytuje Centrum fiktivních firem /CEFIF/, které patří pod Národní pedagogický institut ČR a je hlavním pomocníkem a koordinátorem práce fiktivních firem v ČR.

Fiktivní firma se podobá reálné firmě svou formou, strukturou i funkcemi, řídí se stejnými právními předpisy.  Simuluje reálné podnikatelské procesy ve školním prostředí. Jedinou „výhodou“ fiktivní firmy je, že při chybách nevznikne žádná škoda.

Fiktivní firmy spolu navzájem obchodují, plní povinnosti vůči orgánům státní správy.  Přestože jsou peníze, se kterými firmy podnikají, pouze fiktivní, ostatní činnosti probíhají  jako v reálném podnikání – firmy mají své živnostenské listy, jsou zapsány v obchodním  rejstříku,  mají svůj bankovní účet, vydávají platební příkazy, vystavují faktury, vyplácejí mzdy, platí povinné odvody.

V průběhu práce ve fiktivní firmě studenti zaujímají pozice ve firmě,  procházejí všemi činnostmi firmy, zpracovávají pravidla firemní kultury, marketinkovou strategii,  řeší personální agendu…

Práce ve fiktivní firmě je pro studenty příležitostí uplatnit své schopnosti a dovednosti ve prospěch celé firmy. Na kvalitě práce jednotlivce závisí výsledek celé firmy. Nutná je vlastní iniciativa při plnění uložených úkolů a při řešení problémů, samostatnost, kreativita, rozvíjení komunikačních schopností, podnikatelské myšlení a také schopnost práce v týmu, přijímání odpovědnosti, rozvoj iniciativy a zlepšování odborných znalostí a dovedností.

I učitel vystupuje v nové pozici – jako konzultant, poradce, instruktor, koordinátor. Nestojí před tabulí a nepřednáší látku, nezkouší – radí, koriguje a pomáhá řešit problémy.

Na konci pololetí vždy naši studenti představují své fiktivní firmy a jejich fungování spolužákům. Tak se stalo i v letošním školním roce, s ohledem na distanční výuku musely však prezentace proběhnout on-line. Týmy představovaly své firmy a odpovídaly na dotazy vyučujících i publika. Práci na firmách hodnotily jako náročnou, a to zejména na komunikaci v týmu a orientaci v předpisech a nařízeních, ale zároveň jako inspirativní pro orientaci v podnikání. Navíc tak jako v reálném světě musely i studentské fiktivní firmy letos reagovat na situaci s pandemií, zakládaly e-shopy, pomáhaly šít roušky, poskytovaly finanční dary zdravotnickým zařízením, vymýšlely další on-line aktivity apod.

Činnost ve fiktivní firmě umožnila studentům nahlédnout do podnikatelského světa a mnohým ukázala reálný obraz podnikání.

Mgr. Marie Štěpánková, učitelka a koordinátorka FF